Slum Name: Back Side of Sanatan Dhram Mandir, Shiv Mandir K-Block, Shyam Nagar
Slum Code: 439   DUSIB Division: C-04   AC No. 439

S.NO. Jhuggi Details HOF Spouse