Slum Name: Om Nagar Dhobi Ghat Sangam Park Mahavir Modern School R.P. Bagh
Slum Code: 221   DUSIB Division: C-07   AC No. 221

S.NO. Jhuggi Details HOF Spouse
1 Ref No.   :   20924
Jhuggi ID   :   221-29/1
H.No.   :   318
Family Photo   :   Yes
Raj Kumari
  :  
Photo Yes
Ankush
  :  
Photo   :   Yes
2 Ref No.   :   21085
Jhuggi ID   :   221-29/2 (10)
H.No.   :   N-76/217
Family Photo   :   Yes
Tarawati
  :  
Photo Yes
Rita
  :  
Photo   :   Yes
3 Ref No.   :   21107
Jhuggi ID   :   221-29/2 (1)
H.No.   :   N-76/217
Family Photo   :   Yes
Sabita
  :  
Photo Yes
Vinika
  :  
Photo   :   Yes
4 Ref No.   :   21418
Jhuggi ID   :   221-29/2 (11)
H.No.   :   319
Family Photo   :   Yes
Brij Pal
  :  
Photo Yes
Rajeep
  :  
Photo   :   Yes
5 Ref No.   :   21063
Jhuggi ID   :   221-29/2
H.No.   :   N-76/319
Family Photo   :   Yes
Rekha
  :  
Photo Yes
Rohit
  :  
Photo   :   Yes
6 Ref No.   :   20954
Jhuggi ID   :   221-29/3
H.No.   :   N-76/264
Family Photo   :   Yes
Sajjo
  :  
Photo Yes
Salam
  :  
Photo   :   Yes
7 Ref No.   :   20976
Jhuggi ID   :   221-29/4
H.No.   :   N-76/260
Family Photo   :   Yes
Naseem Bano
  :  
Photo Yes
Vasil
  :  
Photo   :   Yes
8 Ref No.   :   21028
Jhuggi ID   :   221-29/5 (1)
H.No.   :   N-76/261
Family Photo   :   Yes
Sayra
  :  
Photo Yes
Mohammed Umar
  :  
Photo   :   Yes
9 Ref No.   :   21002
Jhuggi ID   :   221-29/5
H.No.   :   N-76/204
Family Photo   :   Yes
Sakina
  :  
Photo Yes
Abdul Samad
  :  
Photo   :   Yes
10 Ref No.   :   21046
Jhuggi ID   :   221-29/6
H.No.   :   N-76/261
Family Photo   :   Yes
Naima
  :  
Photo Yes
Amir
  :  
Photo   :   No
11 Ref No.   :   21128
Jhuggi ID   :   221-29/7
H.No.   :   N-76/263
Family Photo   :   Yes
Merun Nisha
  :  
Photo Yes
Sheerin
  :  
Photo   :   Yes
12 Ref No.   :   21142
Jhuggi ID   :   221-29/7 (1)
H.No.   :   n-76/263/2
Family Photo   :   Yes
Reshma Bee
  :  
Photo Yes
Mo Rizwan
  :  
Photo   :   No
13 Ref No.   :   21173
Jhuggi ID   :   221-29/8 (1)
H.No.   :   n-76/64
Family Photo   :   Yes
Shivani
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
14 Ref No.   :   21160
Jhuggi ID   :   221-29/8
H.No.   :   n-76/164
Family Photo   :   Yes
Varsha
  :  
Photo Yes
Karan
  :  
Photo   :   Yes
15 Ref No.   :   21176
Jhuggi ID   :   221-29/9
H.No.   :   n-76/265
Family Photo   :   Yes
Nazma Parveen
  :  
Photo Yes
Aafreen
  :  
Photo   :   Yes
16 Ref No.   :   21191
Jhuggi ID   :   221-29/10
H.No.   :   n-76/267
Family Photo   :   Yes
Sageer
  :  
Photo Yes
Sameer Ali
  :  
Photo   :   Yes
17 Ref No.   :   21202
Jhuggi ID   :   221-29/10 (1)
H.No.   :   n-13/46
Family Photo   :   Yes
Safeek Ali
  :  
Photo Yes
Rahimunnisha
  :  
Photo   :   Yes
18 Ref No.   :   21243
Jhuggi ID   :   221-29/11 (1)
H.No.   :   3
Family Photo   :   Yes
Nasima
  :  
Photo Yes
Anas
  :  
Photo   :   Yes
19 Ref No.   :   21220
Jhuggi ID   :   221-29/12
H.No.   :   n-76/266
Family Photo   :   Yes
Farnaz
  :  
Photo Yes
Rabiya
  :  
Photo   :   Yes
20 Ref No.   :   21273
Jhuggi ID   :   221-29/13 (2)
H.No.   :   n-76/268
Family Photo   :   Yes
Kaynat
  :  
Photo Yes
Mohd Adnaan
  :  
Photo   :   Yes
21 Ref No.   :   21265
Jhuggi ID   :   221-29/13
H.No.   :   n-76/268
Family Photo   :   Yes
Gulzar Begum
  :  
Photo Yes
Burhan
  :  
Photo   :   No
22 Ref No.   :   21257
Jhuggi ID   :   221-29/14
H.No.   :   n-76/278
Family Photo   :   Yes
Baby
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
23 Ref No.   :   21278
Jhuggi ID   :   221-29/15
H.No.   :   n-76/270
Family Photo   :   Yes
Md Asif
  :  
Photo Yes
Mo Kaif
  :  
Photo   :   Yes
24 Ref No.   :   21308
Jhuggi ID   :   221-29/15 (1)
H.No.   :   n-76/270
Family Photo   :   Yes
Sartaj Begam
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
25 Ref No.   :   21294
Jhuggi ID   :   221-29/15 (10)
H.No.   :   n-76/271
Family Photo   :   Yes
Khush Naseeb
  :  
Photo Yes
Faizal
  :  
Photo   :   Yes
26 Ref No.   :   21333
Jhuggi ID   :   221-29/17
H.No.   :   n-76/273
Family Photo   :   Yes
Shakil
  :  
Photo Yes
Rehana
  :  
Photo   :   No
27 Ref No.   :   21342
Jhuggi ID   :   221-29/18
H.No.   :   276
Family Photo   :   Yes
Shabnam
  :  
Photo Yes
Muskan
  :  
Photo   :   Yes
28 Ref No.   :   21363
Jhuggi ID   :   221-29/19
H.No.   :   n-76/274
Family Photo   :   Yes
Pappu
  :  
Photo Yes
Aasif Khan
  :  
Photo   :   No
29 Ref No.   :   21375
Jhuggi ID   :   221-29/20
H.No.   :   n-76/275
Family Photo   :   Yes
Messar Jahan
  :  
Photo Yes
Muskan
  :  
Photo   :   Yes
30 Ref No.   :   21383
Jhuggi ID   :   221-29/21
H.No.   :   n-76/276
Family Photo   :   Yes
Nawabudin
  :  
Photo Yes
Ruksar
  :  
Photo   :   No
31 Ref No.   :   21403
Jhuggi ID   :   221-29/22 (2)
H.No.   :   n-76/288
Family Photo   :   Yes
Shabnam
  :  
Photo Yes
Madiya
  :  
Photo   :   Yes
32 Ref No.   :   21393
Jhuggi ID   :   221-29/22
H.No.   :   n-76-288
Family Photo   :   Yes
Rani
  :  
Photo Yes
Fareen Begum
  :  
Photo   :   Yes
33 Ref No.   :   21397
Jhuggi ID   :   221-29/22 (1)
H.No.   :   n-76/288
Family Photo   :   Yes
Gulzar
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
34 Ref No.   :   21406
Jhuggi ID   :   221-29/22 (12)
H.No.   :   n-76/288
Family Photo   :   Yes
Sana
  :  
Photo Yes
Iiman
  :  
Photo   :   Yes
35 Ref No.   :   21465
Jhuggi ID   :   221-29/24
H.No.   :   N-76/293
Family Photo   :   Yes
Sana Anjum
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
36 Ref No.   :   21475
Jhuggi ID   :   221-29/24 (1)
H.No.   :   N-76/293
Family Photo   :   Yes
Haseen
  :  
Photo Yes
Riyazuddin
  :  
Photo   :   Yes
37 Ref No.   :   21627
Jhuggi ID   :   221-29/25 (1)
H.No.   :   N-76/339
Family Photo   :   Yes
Naushad
  :  
Photo Yes
Zoya
  :  
Photo   :   Yes
38 Ref No.   :   21489
Jhuggi ID   :   221-29/25
H.No.   :   N-76/292
Family Photo   :   Yes
Shamim
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
39 Ref No.   :   21519
Jhuggi ID   :   221-29/26 (1)
H.No.   :   N-76/342
Family Photo   :   Yes
Mahvish
  :  
Photo Yes
Iqra
  :  
Photo   :   Yes
40 Ref No.   :   21512
Jhuggi ID   :   221-29/26
H.No.   :   N-76/342
Family Photo   :   Yes
Nasim
  :  
Photo Yes
Irfan
  :  
Photo   :   No
41 Ref No.   :   21596
Jhuggi ID   :   221-29/27 (1)
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Meena
  :  
Photo Yes
Jyotsana Prajapati
  :  
Photo   :   Yes
42 Ref No.   :   21535
Jhuggi ID   :   221-29/27
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Gita
  :  
Photo Yes
Kalash
  :  
Photo   :   Yes
43 Ref No.   :   21678
Jhuggi ID   :   221-29/28
H.No.   :   N-76/309
Family Photo   :   Yes
Meraj
  :  
Photo Yes
Hamza
  :  
Photo   :   Yes
44 Ref No.   :   21735
Jhuggi ID   :   221-29/29
H.No.   :   220
Family Photo   :   Yes
Sunny
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
45 Ref No.   :   21909
Jhuggi ID   :   221-29/32
H.No.   :   n-76/41
Family Photo   :   Yes
Ranjan Kumar Ghosh
  :  
Photo Yes
Arobind Ghosh
  :  
Photo   :   Yes
46 Ref No.   :   22026
Jhuggi ID   :   221-29/33
H.No.   :   N-76/39
Family Photo   :   Yes
Mohd Najim
  :  
Photo Yes
Mohd Ruhan
  :  
Photo   :   Yes
47 Ref No.   :   22049
Jhuggi ID   :   221-29/33 (1)
H.No.   :   76/316/2
Family Photo   :   Yes
Md Hashim
  :  
Photo Yes
Sasani
  :  
Photo   :   Yes
48 Ref No.   :   21986
Jhuggi ID   :   221-29/34 (1)
H.No.   :   N-76/317
Family Photo   :   Yes
Furkhan
  :  
Photo Yes
Mohd Raiyaan
  :  
Photo   :   Yes
49 Ref No.   :   22099
Jhuggi ID   :   221-29/36
H.No.   :   N-76/40
Family Photo   :   Yes
Shabnam
  :  
Photo Yes
Suhail
  :  
Photo   :   Yes
50 Ref No.   :   22203
Jhuggi ID   :   221-29/37 (1)
H.No.   :   N-76/39
Family Photo   :   Yes
Razia Begum
  :  
Photo Yes
Mohd Danish
  :  
Photo   :   Yes
51 Ref No.   :   22167
Jhuggi ID   :   221-29/37
H.No.   :   N-76/316
Family Photo   :   Yes
Aalman Anjum
  :  
Photo Yes
Hifza Anjum
  :  
Photo   :   Yes
52 Ref No.   :   22278
Jhuggi ID   :   221-29/38
H.No.   :   N-76/51
Family Photo   :   Yes
Shabana
  :  
Photo Yes
Alikha
  :  
Photo   :   Yes
53 Ref No.   :   22304
Jhuggi ID   :   221-29/39
H.No.   :   76/36
Family Photo   :   Yes
Shanno
  :  
Photo Yes
Tohit
  :  
Photo   :   No
54 Ref No.   :   22389
Jhuggi ID   :   221-29/40
H.No.   :   n-76/33
Family Photo   :   Yes
Praveen
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
55 Ref No.   :   22352
Jhuggi ID   :   221-29/40 (1)
H.No.   :   33
Family Photo   :   Yes
Kamnee
  :  
Photo Yes
Heena
  :  
Photo   :   Yes
56 Ref No.   :   22414
Jhuggi ID   :   221-29/41
H.No.   :   76/32
Family Photo   :   Yes
Nadra
  :  
Photo Yes
Gulfasha
  :  
Photo   :   Yes
57 Ref No.   :   22445
Jhuggi ID   :   221-29/42
H.No.   :   76/32
Family Photo   :   Yes
Bhuri
  :  
Photo Yes
Yusuf
  :  
Photo   :   No
58 Ref No.   :   22526
Jhuggi ID   :   221-29/44
H.No.   :   76/35
Family Photo   :   Yes
Nasima
  :  
Photo Yes
Nazamin
  :  
Photo   :   Yes
59 Ref No.   :   22569
Jhuggi ID   :   221-29/46
H.No.   :   38
Family Photo   :   Yes
Shahjahan
  :  
Photo Yes
Faizan
  :  
Photo   :   No
60 Ref No.   :   22610
Jhuggi ID   :   221-29/48
H.No.   :   76/34
Family Photo   :   Yes
Rubin
  :  
Photo Yes
Md Sajid
  :  
Photo   :   Yes
61 Ref No.   :   22631
Jhuggi ID   :   221-29/49
H.No.   :   76/34
Family Photo   :   Yes
Sazida Prvin
  :  
Photo Yes
Shajad
  :  
Photo   :   Yes
62 Ref No.   :   22683
Jhuggi ID   :   221-29/51
H.No.   :   n-76/378
Family Photo   :   Yes
Sabana
  :  
Photo Yes
Rizwan
  :  
Photo   :   Yes
63 Ref No.   :   22713
Jhuggi ID   :   221-29/52
H.No.   :   76/31
Family Photo   :   Yes
Jannat
  :  
Photo Yes
Khursida
  :  
Photo   :   Yes
64 Ref No.   :   22785
Jhuggi ID   :   221-29/54
H.No.   :   n-76 41
Family Photo   :   Yes
Abdul Wahid
  :  
Photo Yes
Rashid
  :  
Photo   :   Yes
65 Ref No.   :   22804
Jhuggi ID   :   221-29/55
H.No.   :   76/42
Family Photo   :   Yes
Saiyra
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
66 Ref No.   :   22812
Jhuggi ID   :   221-29/55 (1)
H.No.   :   42
Family Photo   :   Yes
Moni
  :  
Photo Yes
Fabi
  :  
Photo   :   Yes
67 Ref No.   :   22831
Jhuggi ID   :   221-29/56 (1)
H.No.   :   n-76/43
Family Photo   :   Yes
Mehar Bano
  :  
Photo Yes
Darin Bano
  :  
Photo   :   Yes
68 Ref No.   :   22823
Jhuggi ID   :   221-29/56
H.No.   :   n-76/43
Family Photo   :   Yes
Farha
  :  
Photo Yes
Mohd Zohan
  :  
Photo   :   Yes
69 Ref No.   :   22845
Jhuggi ID   :   221-29/57
H.No.   :   n-76/44
Family Photo   :   Yes
Narigish Jahaan
  :  
Photo Yes
Md Vasim
  :  
Photo   :   Yes
70 Ref No.   :   22848
Jhuggi ID   :   221-29/57 (1)
H.No.   :   76/44
Family Photo   :   Yes
Sagufta Rani
  :  
Photo Yes
Naaz
  :  
Photo   :   Yes
71 Ref No.   :   174735
Jhuggi ID   :   221-45/1
H.No.   :   N-76/66
Family Photo   :   Yes
Neerjahan
Ration Card   :   077004197581
Photo Yes
Aarish
  :  
Photo   :   No
72 Ref No.   :   174939
Jhuggi ID   :   221-45/2
H.No.   :   N-76/1/5
Family Photo   :   Yes
Gulnaz
Voter ID Card   :   NCR1917482
Photo No
Rahil Khan
Voter ID Card   :   LTD0727917
Photo   :   Yes
73 Ref No.   :   175034
Jhuggi ID   :   221-45/3 (1)
H.No.   :   B-113
Family Photo   :   Yes
Mo Tousif
Driving License   :   NCR0149054
Photo Yes
Salma
Voter ID Card   :   YHL1050988
Photo   :   Yes
74 Ref No.   :   175109
Jhuggi ID   :   221-45/4
H.No.   :   N-76/327
Family Photo   :   Yes
Nazama
Voter ID Card   :   NCR0145706
Photo Yes
Naaz
  :  
Photo   :   No
75 Ref No.   :   177614
Jhuggi ID   :   221-45/6
H.No.   :   N-76/283
Family Photo   :   Yes
Dil Nawaz
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
76 Ref No.   :   177669
Jhuggi ID   :   221-45/7
H.No.   :   N-76/327
Family Photo   :   Yes
Talib Husen
Voter ID Card   :   NCR2138634
Photo Yes
Sairul Nisha
Voter ID Card   :   XBU0066340
Photo   :   Yes
77 Ref No.   :   177757
Jhuggi ID   :   221-45/8
H.No.   :   385
Family Photo   :   Yes
Ishrat
Voter ID Card   :   DL/06/062/042276
Photo Yes
Amir
  :  
Photo   :   No
78 Ref No.   :   177573
Jhuggi ID   :   221-45/53
H.No.   :   379
Family Photo   :   Yes
Mohd Kafil
Voter ID Card   :   DL/06/062/042505
Photo Yes
Mohd Paras
  :  
Photo   :   No
79 Ref No.   :   21455
Jhuggi ID   :   221-51/1
H.No.   :   N-76/213
Family Photo   :   No
Shahjhan
Ration Card   :   077002619192
Photo Yes
Sayeed Khan
Voter ID Card   :   DL/06/062/042663
Photo   :   Yes
80 Ref No.   :   21468
Jhuggi ID   :   221-51/2
H.No.   :   N-76/213
Family Photo   :   No
Shaheen
Voter ID Card   :   NCR0137679
Photo Yes
Sushil
  :  
Photo   :   Yes
81 Ref No.   :   22386
Jhuggi ID   :   221-51/3
H.No.   :   EN-76/212
Family Photo   :   No
Hira Devi
Voter ID Card   :   DL/04/062/042738
Photo Yes
Govind Sagar
  :  
Photo   :   Yes
82 Ref No.   :   21537
Jhuggi ID   :   221-51/4
H.No.   :   N-17/211
Family Photo   :   No
Shrimati
Ration Card   :   077002634217
Photo Yes
Prem Shankar
  :  
Photo   :   Yes
83 Ref No.   :   21615
Jhuggi ID   :   221-51/4 (1)
H.No.   :   N-17/211
Family Photo   :   No
Neeraj
Voter ID Card   :   LTD1027036
Photo Yes
Rubi
  :  
Photo   :   Yes
84 Ref No.   :   21499
Jhuggi ID   :   221-51/5
H.No.   :   N-76/210
Family Photo   :   No
Mithlesh
Ration Card   :   077003655203
Photo Yes
Shadhu Ram
  :  
Photo   :   Yes
85 Ref No.   :   21865
Jhuggi ID   :   221-51/5 (2)
H.No.   :   N-76/210
Family Photo   :   No
Chandro
Voter ID Card   :   DL/06/062/042060
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
86 Ref No.   :   21517
Jhuggi ID   :   221-51/5 (1)
H.No.   :   N-17/210
Family Photo   :   No
Ajay
Voter ID Card   :   NCR1789154
Photo Yes
Sapna
  :  
Photo   :   Yes
87 Ref No.   :   21676
Jhuggi ID   :   221-51/6
H.No.   :   N-17/251
Family Photo   :   No
Maya Devi
Ration Card   :   077004197723
Photo Yes
Premraj
Voter ID Card   :   NCR1235415
Photo   :   Yes
88 Ref No.   :   21803
Jhuggi ID   :   221-51/6 (2)
H.No.   :   N-76/251
Family Photo   :   No
Meena
Voter ID Card   :   NCR1235522
Photo Yes
Umesh
  :  
Photo   :   Yes
89 Ref No.   :   21722
Jhuggi ID   :   221-51/6 (1)
H.No.   :   N-76/251
Family Photo   :   No
Vinay
Voter ID Card   :   NCR1532141
Photo Yes
Moni
Voter ID Card   :   NCR1551349
Photo   :   Yes
90 Ref No.   :   21979
Jhuggi ID   :   221-51/7
H.No.   :   N-76/208
Family Photo   :   No
Jitender
  :  
Photo Yes
Kiran
Voter ID Card   :   NCR1767770
Photo   :   Yes
91 Ref No.   :   21908
Jhuggi ID   :   221-51/7
H.No.   :   N-76/250
Family Photo   :   No
Priti
Voter ID Card   :   LTD1026269
Photo Yes
Manjeet
  :  
Photo   :   Yes
92 Ref No.   :   22039
Jhuggi ID   :   221-51/8
H.No.   :   N-17/249
Family Photo   :   No
Shama
Voter ID Card   :   NCR0146373
Photo Yes
Suhaib
Voter ID Card   :   NCR0133017
Photo   :   Yes
93 Ref No.   :   22095
Jhuggi ID   :   221-51/9
H.No.   :   N-76/191
Family Photo   :   No
Pinki
Ration Card   :   077004550591
Photo Yes
Shanwaz
  :  
Photo   :   Yes
94 Ref No.   :   22135
Jhuggi ID   :   221-51/9 (1)
H.No.   :   N-76/192
Family Photo   :   No
Hina
Ration Card   :   077004406598
Photo Yes
Nafis
  :  
Photo   :   Yes
95 Ref No.   :   22188
Jhuggi ID   :   221-51/9 (2)
H.No.   :   N-76/191
Family Photo   :   No
Parveen
Ration Card   :   077002603133
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
96 Ref No.   :   22294
Jhuggi ID   :   221-51/10 (1)
H.No.   :   N-76/247
Family Photo   :   No
Haidar
Voter ID Card   :   NCR1608941
Photo Yes
Hina
  :  
Photo   :   Yes
97 Ref No.   :   22229
Jhuggi ID   :   221-51/10
H.No.   :   N-76/247
Family Photo   :   No
Nagma
Ration Card   :   077002620287
Photo Yes
Rubi
  :  
Photo   :   No
98 Ref No.   :   22328
Jhuggi ID   :   221-51/11
H.No.   :   Jhuggi no 313
Family Photo   :   No
Aarti
Ration Card   :   07700263505
Photo Yes
Parveen Kumar
Voter ID Card   :   NCR2069797
Photo   :   Yes
99 Ref No.   :   22360
Jhuggi ID   :   221-51/12
H.No.   :  
Family Photo   :   No
Shiv Mandir
  :  
Photo No

  :  
Photo   :   No
100 Ref No.   :   22565
Jhuggi ID   :   221-51/13
H.No.   :   N-76/308
Family Photo   :   No
Shahnawaz
Voter ID Card   :   DL/06/062/042090
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
101 Ref No.   :   22602
Jhuggi ID   :   221-51/13 (1)
H.No.   :   N-76/308
Family Photo   :   No
Shahnawaz
Voter ID Card   :   DL/06/062/042090
Photo Yes
Shahida
  :  
Photo   :   Yes
102 Ref No.   :   22515
Jhuggi ID   :   221-51/14
H.No.   :   N-76/419
Family Photo   :   No
Mohammad Altaf
Voter ID Card   :   DL/06/062/042520
Photo Yes
Saba
  :  
Photo   :   Yes
103 Ref No.   :   22691
Jhuggi ID   :   221-51/15
H.No.   :   2052 darya ganj
Family Photo   :   No
Shazia Anjum
Voter ID Card   :   KRB0765339
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
104 Ref No.   :   22649
Jhuggi ID   :   221-51/16
H.No.   :   N-76/417
Family Photo   :   No
Md Arif
Voter ID Card   :   DL/06/062/043028
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
105 Ref No.   :   22711
Jhuggi ID   :   221-51/16 (1)
H.No.   :   417 juggi no
Family Photo   :   No
Najish
Voter ID Card   :   DL/06/062/042378
Photo Yes
Md. Arif
  :  
Photo   :   Yes
106 Ref No.   :   20947
Jhuggi ID   :   221-52/0 (1)
H.No.   :   N76.170
Family Photo   :   No
Shama Praveen
  :  
Photo Yes
Vasim
  :  
Photo   :   Yes
107 Ref No.   :   20888
Jhuggi ID   :   221-52/1
H.No.   :   N76.169.dhobi ghat
Family Photo   :   Yes
Manmohan
  :  
Photo Yes
Rani
  :  
Photo   :   No
108 Ref No.   :   20899
Jhuggi ID   :   221-52/1 (1)
H.No.   :   169.dhobi ghat
Family Photo   :   Yes
Yasmin
  :  
Photo Yes
Asif
  :  
Photo   :   No
109 Ref No.   :   20929
Jhuggi ID   :   221-52/2 (1)
H.No.   :   170
Family Photo   :   Yes
Kavita
  :  
Photo Yes
Rakesh
  :  
Photo   :   Yes
110 Ref No.   :   20967
Jhuggi ID   :   221-52/3 (11)
H.No.   :   171
Family Photo   :   Yes
Sayma
  :  
Photo Yes
Mohammad Faim
  :  
Photo   :   Yes
111 Ref No.   :   21639
Jhuggi ID   :   221-52/4
H.No.   :   N76.168
Family Photo   :   Yes
Saroj
  :  
Photo No
Ashish
  :  
Photo   :   No
112 Ref No.   :   20989
Jhuggi ID   :   221-52/5
H.No.   :   166
Family Photo   :   Yes
Bimla
  :  
Photo Yes
Inder
  :  
Photo   :   No
113 Ref No.   :   23322
Jhuggi ID   :   221-52/6
H.No.   :   N76.196
Family Photo   :   Yes
Shakuntla
  :  
Photo Yes
Hemraj
  :  
Photo   :   Yes
114 Ref No.   :   21008
Jhuggi ID   :   221-52/7
H.No.   :   N165
Family Photo   :   Yes
Sayma
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
115 Ref No.   :   21170
Jhuggi ID   :   221-52/8 (2)
H.No.   :   N76.164
Family Photo   :   Yes
Reshma
  :  
Photo Yes
Kadir Ahmed
  :  
Photo   :   Yes
116 Ref No.   :   21026
Jhuggi ID   :   221-52/8
H.No.   :   164
Family Photo   :   Yes
Nashim Akhtar
  :  
Photo Yes
Zishan
  :  
Photo   :   No
117 Ref No.   :   21056
Jhuggi ID   :   221-52/9
H.No.   :   163
Family Photo   :   Yes
Roobina Parvin
  :  
Photo Yes
Mohammad Arif
  :  
Photo   :   Yes
118 Ref No.   :   21066
Jhuggi ID   :   221-52/9 (1)
H.No.   :   163
Family Photo   :   Yes
Parveen
  :  
Photo Yes
Sajid Mohammad
  :  
Photo   :   Yes
119 Ref No.   :   21095
Jhuggi ID   :   221-52/10 (10)
H.No.   :   162
Family Photo   :   Yes
Farzana
  :  
Photo Yes
Mohammad Ilyas
  :  
Photo   :   Yes
120 Ref No.   :   21111
Jhuggi ID   :   221-52/10 (1)
H.No.   :   76.162
Family Photo   :   Yes
Kamar Jahan
  :  
Photo Yes
Naushad
  :  
Photo   :   Yes
121 Ref No.   :   21079
Jhuggi ID   :   221-52/10
H.No.   :   162
Family Photo   :   Yes
Riksar
  :  
Photo Yes
Mohammad Hamid
  :  
Photo   :   Yes
122 Ref No.   :   21154
Jhuggi ID   :   221-52/11 (1)
H.No.   :   n-76/303
Family Photo   :   Yes
Ruksana
  :  
Photo Yes
Parvez Hussain
  :  
Photo   :   Yes
123 Ref No.   :   21134
Jhuggi ID   :   221-52/11
H.No.   :   N76.303
Family Photo   :   Yes
Ruksar
  :  
Photo Yes
Mohammad Massiulla Khan
  :  
Photo   :   No
124 Ref No.   :   21185
Jhuggi ID   :   221-52/12
H.No.   :   76.160
Family Photo   :   Yes
Sufia
  :  
Photo Yes
Saddam Hussein
  :  
Photo   :   Yes
125 Ref No.   :   21197
Jhuggi ID   :   221-52/13
H.No.   :   76.304
Family Photo   :   Yes
Nilofar
  :  
Photo Yes
Fukran
  :  
Photo   :   Yes
126 Ref No.   :   21211
Jhuggi ID   :   221-52/14
H.No.   :   N76.159
Family Photo   :   Yes
Seema
  :  
Photo Yes
Subhash
  :  
Photo   :   Yes
127 Ref No.   :   21225
Jhuggi ID   :   221-52/14 (1)
H.No.   :   N76.159
Family Photo   :   Yes
Usha
  :  
Photo Yes
Pratap
  :  
Photo   :   Yes
128 Ref No.   :   21244
Jhuggi ID   :   221-52/15
H.No.   :   76.161
Family Photo   :   Yes
Rukshana
  :  
Photo Yes
Rahimuddin
  :  
Photo   :   Yes
129 Ref No.   :   21253
Jhuggi ID   :   221-52/15 (1)
H.No.   :   76.161
Family Photo   :   No
Afreen
  :  
Photo Yes
Mohammad Ahad
  :  
Photo   :   Yes
130 Ref No.   :   21272
Jhuggi ID   :   221-52/16 (2)
H.No.   :   N76.187
Family Photo   :   Yes
Farida
  :  
Photo Yes
Madiha
  :  
Photo   :   No
131 Ref No.   :   21264
Jhuggi ID   :   221-52/16
H.No.   :   N76.156
Family Photo   :   Yes
Rasidan
  :  
Photo Yes
Kamil Ahmed
  :  
Photo   :   Yes
132 Ref No.   :   21292
Jhuggi ID   :   221-52/17 (1)
H.No.   :   N76.155
Family Photo   :   Yes
Amina Zayda
  :  
Photo Yes
Islamuddin
  :  
Photo   :   Yes
133 Ref No.   :   21280
Jhuggi ID   :   221-52/17
H.No.   :   77.158
Family Photo   :   Yes
Moman Nisha
  :  
Photo Yes
Shahina
  :  
Photo   :   No
134 Ref No.   :   21305
Jhuggi ID   :   221-52/17 (11)
H.No.   :   155
Family Photo   :   Yes
Farzana
  :  
Photo Yes
Sirajuddin
  :  
Photo   :   No
135 Ref No.   :   21322
Jhuggi ID   :   221-52/18
H.No.   :   N76.157
Family Photo   :   Yes
Mukesh Kumar
  :  
Photo Yes
Manju
  :  
Photo   :   Yes
136 Ref No.   :   21344
Jhuggi ID   :   221-52/20
H.No.   :   N76.1501703370
Family Photo   :   Yes
Jasvir
  :  
Photo Yes
Pinki
  :  
Photo   :   Yes
137 Ref No.   :   21369
Jhuggi ID   :   221-52/20 (1)
H.No.   :   152
Family Photo   :   Yes
Tulsi
  :  
Photo Yes
Jitendrr
  :  
Photo   :   Yes
138 Ref No.   :   21361
Jhuggi ID   :   221-52/20 (10)
H.No.   :   N76.151
Family Photo   :   Yes
Sushila
  :  
Photo Yes
Mahesh
  :  
Photo   :   Yes
139 Ref No.   :   23252
Jhuggi ID   :   221-52/21
H.No.   :   N76.153
Family Photo   :   Yes
Shama
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
140 Ref No.   :   21436
Jhuggi ID   :   221-52/22
H.No.   :   376
Family Photo   :   Yes
Sabra
  :  
Photo Yes
Mohammad Danish
  :  
Photo   :   No
141 Ref No.   :   21754
Jhuggi ID   :   221-52/22 (10)
H.No.   :   N76.152
Family Photo   :   Yes
Reeti
  :  
Photo Yes
Anil Kumar
  :  
Photo   :   Yes
142 Ref No.   :   21442
Jhuggi ID   :   221-52/23
H.No.   :   N76.146
Family Photo   :   Yes
Bimla
  :  
Photo Yes
Hari Prasad
  :  
Photo   :   Yes
143 Ref No.   :   21441
Jhuggi ID   :   221-52/24
H.No.   :   N76.150
Family Photo   :   Yes
Mohammad Salamat
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
144 Ref No.   :   21495
Jhuggi ID   :   221-52/24 (1)
H.No.   :   N76.150
Family Photo   :   Yes
Firdosh
  :  
Photo Yes
Jamil
  :  
Photo   :   Yes
145 Ref No.   :   21453
Jhuggi ID   :   221-52/25
H.No.   :   76.149
Family Photo   :   Yes
M Iqbal
  :  
Photo Yes
Afsana
  :  
Photo   :   Yes
146 Ref No.   :   21524
Jhuggi ID   :   221-52/26
H.No.   :   N76.143
Family Photo   :   Yes
Sonu
  :  
Photo Yes
Manoj Kumar
  :  
Photo   :   Yes
147 Ref No.   :   21560
Jhuggi ID   :   221-52/26 (1)
H.No.   :   143
Family Photo   :   Yes
Kanta
  :  
Photo Yes
Ganesh
  :  
Photo   :   No
148 Ref No.   :   21602
Jhuggi ID   :   221-52/26 (10)
H.No.   :   143
Family Photo   :   Yes
Meenakshi
  :  
Photo Yes
Deepak
  :  
Photo   :   Yes
149 Ref No.   :   21480
Jhuggi ID   :   221-52/27 (1)
H.No.   :   N76.142
Family Photo   :   No
Danish
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
150 Ref No.   :   21470
Jhuggi ID   :   221-52/27
H.No.   :   N76.142
Family Photo   :   Yes
Roshan Jahan
  :  
Photo Yes
Alfiya
  :  
Photo   :   Yes
151 Ref No.   :   21509
Jhuggi ID   :   221-52/28
H.No.   :   N76.145
Family Photo   :   Yes
Nirmala
  :  
Photo Yes
Sanjay
  :  
Photo   :   Yes
152 Ref No.   :   21692
Jhuggi ID   :   221-52/29
H.No.   :   N76.138.1
Family Photo   :   Yes
Sarida
  :  
Photo Yes
Mohammad Danish
  :  
Photo   :   Yes
153 Ref No.   :   23258
Jhuggi ID   :   221-52/29 (1)
H.No.   :   N76.138
Family Photo   :   Yes
Ikra
  :  
Photo Yes
Nigar
  :  
Photo   :   No
154 Ref No.   :   21717
Jhuggi ID   :   221-52/30
H.No.   :   N76.143
Family Photo   :   Yes
Prem
  :  
Photo Yes
Vikay
  :  
Photo   :   No
155 Ref No.   :   22374
Jhuggi ID   :   221-52/32
H.No.   :   N76.141
Family Photo   :   Yes
Nirmala
  :  
Photo Yes
Suraj
  :  
Photo   :   No
156 Ref No.   :   22351
Jhuggi ID   :   221-52/33
H.No.   :   N76.140
Family Photo   :   Yes
Maya
  :  
Photo Yes
Mahesh
  :  
Photo   :   Yes
157 Ref No.   :   21912
Jhuggi ID   :   221-52/34
H.No.   :   M76.47
Family Photo   :   Yes
Vikram
  :  
Photo Yes
Manju
  :  
Photo   :   No
158 Ref No.   :   21949
Jhuggi ID   :   221-52/35
H.No.   :   N76.400
Family Photo   :   Yes
Gulphsha
  :  
Photo Yes
Mohammad Juned
  :  
Photo   :   Yes
159 Ref No.   :   21994
Jhuggi ID   :   221-52/35 (1)
H.No.   :   N76.400
Family Photo   :   Yes
Shamimunnisha
  :  
Photo Yes
Juber Ahmed
  :  
Photo   :   Yes
160 Ref No.   :   22139
Jhuggi ID   :   221-52/36
H.No.   :   N76.30
Family Photo   :   Yes
Arshi
  :  
Photo No
Arif
  :  
Photo   :   No
161 Ref No.   :   22920
Jhuggi ID   :   221-52/36 (1)
H.No.   :   N76.30
Family Photo   :   Yes
Zenab
  :  
Photo Yes
Ashu
  :  
Photo   :   Yes
162 Ref No.   :   22180
Jhuggi ID   :   221-52/37
H.No.   :   N76.28
Family Photo   :   Yes
Mushtak
  :  
Photo Yes
Shahzad
  :  
Photo   :   No
163 Ref No.   :   22219
Jhuggi ID   :   221-52/38
H.No.   :   76.27
Family Photo   :   Yes
Khurshid
  :  
Photo Yes
Mohammad Sayeed
  :  
Photo   :   Yes
164 Ref No.   :   22260
Jhuggi ID   :   221-52/39
H.No.   :   76.26
Family Photo   :   Yes
Reshma
  :  
Photo Yes
Salouddin
  :  
Photo   :   No
165 Ref No.   :   22298
Jhuggi ID   :   221-52/40
H.No.   :   N76.25
Family Photo   :   Yes
Savitri
  :  
Photo Yes
Vikash
  :  
Photo   :   No
166 Ref No.   :   22315
Jhuggi ID   :   221-52/40 (1)
H.No.   :   N76.25
Family Photo   :   Yes
Neetu
  :  
Photo Yes
Aashish Kumar
  :  
Photo   :   No
167 Ref No.   :   22410
Jhuggi ID   :   221-52/41
H.No.   :   N76.29
Family Photo   :   Yes
Prem
  :  
Photo Yes
Shish Pal
  :  
Photo   :   Yes
168 Ref No.   :   22470
Jhuggi ID   :   221-52/42 (1)
H.No.   :   N23.62
Family Photo   :   Yes
Mohammad Wasim
  :  
Photo Yes
Aisha
  :  
Photo   :   Yes
169 Ref No.   :   22435
Jhuggi ID   :   221-52/42
H.No.   :   N76.62
Family Photo   :   Yes
Hasina
  :  
Photo Yes
Salim
  :  
Photo   :   No
170 Ref No.   :   22529
Jhuggi ID   :   221-52/43 (1)
H.No.   :   76/23
Family Photo   :   Yes
Rajni
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
171 Ref No.   :   22491
Jhuggi ID   :   221-52/43
H.No.   :   N76.23
Family Photo   :   Yes
Vimla
  :  
Photo Yes
Gajraj
  :  
Photo   :   Yes
172 Ref No.   :   22566
Jhuggi ID   :   221-52/44
H.No.   :   76/22
Family Photo   :   Yes
Punam
  :  
Photo Yes
Raj Kumar
  :  
Photo   :   Yes
173 Ref No.   :   22643
Jhuggi ID   :   221-52/44 (1)
H.No.   :   76.22
Family Photo   :   Yes
Anjali
  :  
Photo Yes
Rajesh Kumar
  :  
Photo   :   Yes
174 Ref No.   :   22615
Jhuggi ID   :   221-52/45
H.No.   :   76.22
Family Photo   :   Yes
Seema
  :  
Photo Yes
Sanjay
  :  
Photo   :   Yes
175 Ref No.   :   22721
Jhuggi ID   :   221-52/47
H.No.   :   N76.20
Family Photo   :   Yes
Sangita
  :  
Photo No
Vinod Kumar
  :  
Photo   :   Yes
176 Ref No.   :   22741
Jhuggi ID   :   221-52/48
H.No.   :   76.19
Family Photo   :   Yes
Roshani
  :  
Photo Yes
Promod
  :  
Photo   :   No
177 Ref No.   :   22896
Jhuggi ID   :   221-52/49 (10)
H.No.   :   76/18
Family Photo   :   Yes
Mamta
  :  
Photo Yes
Gopal Singh
  :  
Photo   :   Yes
178 Ref No.   :   22917
Jhuggi ID   :   221-52/49 (21)
H.No.   :   N76.18
Family Photo   :   Yes
Niraj Krishan
  :  
Photo Yes
Nikki
  :  
Photo   :   Yes
179 Ref No.   :   22768
Jhuggi ID   :   221-52/49
H.No.   :   76.18B
Family Photo   :   Yes
Santosh
  :  
Photo Yes
Shri Krishan
  :  
Photo   :   No
180 Ref No.   :   22910
Jhuggi ID   :   221-52/49 (20)
H.No.   :   N76.18
Family Photo   :   Yes
Rajni
  :  
Photo Yes
Jagmohan
  :  
Photo   :   No
181 Ref No.   :   22899
Jhuggi ID   :   221-52/49 (11)
H.No.   :   N76.18
Family Photo   :   Yes
Kavita
  :  
Photo Yes
Harsh
  :  
Photo   :   No
182 Ref No.   :   22905
Jhuggi ID   :   221-52/49 (1)
H.No.   :   N76.18
Family Photo   :   Yes
Tammanna
  :  
Photo Yes
Sinddhat
  :  
Photo   :   Yes
183 Ref No.   :   22930
Jhuggi ID   :   221-52/50
H.No.   :   N76.32/1
Family Photo   :   Yes
Sitara Begam
  :  
Photo Yes
Mohammad Mazhar
  :  
Photo   :   Yes
184 Ref No.   :   22939
Jhuggi ID   :   221-52/51
H.No.   :   N76.34
Family Photo   :   Yes
Khurshida Begam
  :  
Photo Yes
Shamshad Ahmed
  :  
Photo   :   Yes
185 Ref No.   :   22946
Jhuggi ID   :   221-52/52
H.No.   :   N76.36
Family Photo   :   Yes
Rukshana
  :  
Photo No
Ikram
  :  
Photo   :   Yes
186 Ref No.   :   22965
Jhuggi ID   :   221-52/53 (1)
H.No.   :   N76.33
Family Photo   :   Yes
Taslim Begam
  :  
Photo Yes
Mohammad Salim
  :  
Photo   :   Yes
187 Ref No.   :   22981
Jhuggi ID   :   221-52/54
H.No.   :   N76.50
Family Photo   :   Yes
Mohammad Salman
  :  
Photo No
Nisha
  :  
Photo   :   No
188 Ref No.   :   22989
Jhuggi ID   :   221-52/55
H.No.   :   N76.50
Family Photo   :   Yes
Shahno
  :  
Photo Yes
Shakil
  :  
Photo   :   Yes
189 Ref No.   :   23002
Jhuggi ID   :   221-52/56
H.No.   :   N76.36
Family Photo   :   Yes
Huma
  :  
Photo Yes
Imran
  :  
Photo   :   Yes
190 Ref No.   :   23016
Jhuggi ID   :   221-52/57
H.No.   :   N76.45
Family Photo   :   Yes
Shabana
  :  
Photo Yes
Sirajuddin
  :  
Photo   :   Yes
191 Ref No.   :   23066
Jhuggi ID   :   221-52/57 (1)
H.No.   :   N76.45
Family Photo   :   Yes
Sharmeen
  :  
Photo Yes
Mohammad Danish
  :  
Photo   :   Yes
192 Ref No.   :   23038
Jhuggi ID   :   221-52/58
H.No.   :   N76.33
Family Photo   :   Yes
Sanver Begam
  :  
Photo Yes
Mohammad Irfan
  :  
Photo   :   Yes
193 Ref No.   :   23052
Jhuggi ID   :   221-52/58 (1)
H.No.   :   N76.44
Family Photo   :   Yes
Yasmeen
  :  
Photo Yes
Mohammad Javed
  :  
Photo   :   Yes
194 Ref No.   :   23083
Jhuggi ID   :   221-52/59
H.No.   :   N76.287
Family Photo   :   Yes
Giayneshwari
  :  
Photo Yes
Ratnesh
  :  
Photo   :   No
195 Ref No.   :   23116
Jhuggi ID   :   221-52/60 (1)
H.No.   :   N76.76
Family Photo   :   Yes
Afiya
  :  
Photo Yes
Mohammad Asim Ahmed
  :  
Photo   :   Yes
196 Ref No.   :   23134
Jhuggi ID   :   221-52/61
H.No.   :   N73
Family Photo   :   Yes
Beena
  :  
Photo Yes
Suresh
  :  
Photo   :   Yes
197 Ref No.   :   23150
Jhuggi ID   :   221-52/61 (1)
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Sarvesh
  :  
Photo Yes
Dinesh
  :  
Photo   :   Yes
198 Ref No.   :   23163
Jhuggi ID   :   221-52/62
H.No.   :   N76.55
Family Photo   :   Yes
Fakhre Alam
  :  
Photo Yes
Fakhre Alam
  :  
Photo   :   No
199 Ref No.   :   23195
Jhuggi ID   :   221-52/63
H.No.   :   N76.285
Family Photo   :   Yes
Nafisha
  :  
Photo Yes
Ilman
  :  
Photo   :   No
200 Ref No.   :   23208
Jhuggi ID   :   221-52/64
H.No.   :   N76.68
Family Photo   :   Yes
Rohit
  :  
Photo Yes
Vandana
  :  
Photo   :   Yes
201 Ref No.   :   23235
Jhuggi ID   :   221-52/64 (1)
H.No.   :   N76.68
Family Photo   :   Yes
Nirmala
  :  
Photo Yes
Jagdish
  :  
Photo   :   Yes
202 Ref No.   :   23244
Jhuggi ID   :   221-52/65 (1)
H.No.   :   N77.261
Family Photo   :   Yes
Shahin Praveen
  :  
Photo Yes
Mohammad Sazid
  :  
Photo   :   Yes
203 Ref No.   :   23271
Jhuggi ID   :   221-52/67
H.No.   :   N76.287
Family Photo   :   Yes
Jamila Jashwal
  :  
Photo Yes
Shoukat Ali
  :  
Photo   :   No
204 Ref No.   :   23312
Jhuggi ID   :   221-52/67 (2)
H.No.   :   N76.287
Family Photo   :   Yes
Agarwati
  :  
Photo Yes
Matru Lal
  :  
Photo   :   Yes
205 Ref No.   :   23313
Jhuggi ID   :   221-52/67 (12)
H.No.   :   N76.287
Family Photo   :   Yes
Shalini
  :  
Photo Yes
Amnish
  :  
Photo   :   Yes
206 Ref No.   :   23274
Jhuggi ID   :   221-52/67 (10)
H.No.   :   N76.287
Family Photo   :   Yes
Rubi
  :  
Photo Yes
Ehsan
  :  
Photo   :   Yes
207 Ref No.   :   23310
Jhuggi ID   :   221-52/67 (11)
H.No.   :   N76.287
Family Photo   :   Yes
Laxshami
  :  
Photo Yes
Ramesh
  :  
Photo   :   Yes
208 Ref No.   :   23315
Jhuggi ID   :   221-52/67 (22)
H.No.   :   N76.287
Family Photo   :   Yes
Premwati
  :  
Photo Yes
Om Sankar
  :  
Photo   :   Yes
209 Ref No.   :   23332
Jhuggi ID   :   221-52/68 (1)
H.No.   :   N76.61
Family Photo   :   Yes
Phool Bano
  :  
Photo Yes
Mohammad Hasib
  :  
Photo   :   No
210 Ref No.   :   23347
Jhuggi ID   :   221-52/69
H.No.   :   N76.292
Family Photo   :   Yes
Ikra
  :  
Photo Yes
Mohammad Amaan
  :  
Photo   :   Yes
211 Ref No.   :   23368
Jhuggi ID   :   221-52/70 (1)
H.No.   :   N76.218
Family Photo   :   Yes
Mukesh
  :  
Photo Yes
Douli
  :  
Photo   :   Yes
212 Ref No.   :   23382
Jhuggi ID   :   221-52/71
H.No.   :   N76.220
Family Photo   :   Yes
Vikas Chavaria
  :  
Photo Yes
Nisha
  :  
Photo   :   Yes
213 Ref No.   :   23393
Jhuggi ID   :   221-52/72 (1)
H.No.   :   N76.253
Family Photo   :   Yes
Sarita Devi
  :  
Photo Yes
Chhote Lal
  :  
Photo   :   Yes
214 Ref No.   :   23411
Jhuggi ID   :   221-52/73
H.No.   :   N76.422
Family Photo   :   Yes
Aisha
Voter ID Card   :   Ncr1766518
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
215 Ref No.   :   23422
Jhuggi ID   :   221-52/74
H.No.   :   B2 ke opposite
Family Photo   :   No
Shilpa
  :  
Photo Yes
Karn Shish Wal
  :  
Photo   :   Yes
216 Ref No.   :   21884
Jhuggi ID   :   221-53/1
H.No.   :   N-76/320
Family Photo   :   Yes
Farida
  :  
Photo Yes
Muskan
  :  
Photo   :   Yes
217 Ref No.   :   20894
Jhuggi ID   :   221-53/2 (1)
H.No.   :   272
Family Photo   :   Yes
Anisha
  :  
Photo Yes
Rizwan Anwar
Pan Card   :   EEJPK6910N
Photo   :   Yes
218 Ref No.   :   21043
Jhuggi ID   :   221-53/3
H.No.   :   N-76/278
Family Photo   :   Yes
Rishabh Kumar
  :  
Photo Yes
Sanjeev Kumar
  :  
Photo   :   Yes
219 Ref No.   :   21057
Jhuggi ID   :   221-53/3 (1)
H.No.   :   N-76/278
Family Photo   :   Yes
Prity Diwakar
  :  
Photo Yes
Sonali
  :  
Photo   :   Yes
220 Ref No.   :   20920
Jhuggi ID   :   221-53/4
H.No.   :   N-76/273
Family Photo   :   Yes
Meena
  :  
Photo Yes
Aakash
  :  
Photo   :   No
221 Ref No.   :   20935
Jhuggi ID   :   221-53/4
H.No.   :   N-76/273
Family Photo   :   Yes
Rahul
  :  
Photo Yes
Kashish
  :  
Photo   :   Yes
222 Ref No.   :   20964
Jhuggi ID   :   221-53/5
H.No.   :   N-76/275
Family Photo   :   Yes
Shahnaj
  :  
Photo Yes
Amir Khan
  :  
Photo   :   Yes
223 Ref No.   :   20986
Jhuggi ID   :   221-53/6
H.No.   :   N-76/300
Family Photo   :   Yes
Amina
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
224 Ref No.   :   21020
Jhuggi ID   :   221-53/7 (1)
H.No.   :   N-76/276/1
Family Photo   :   Yes
Saina
  :  
Photo Yes
Kaifa Ali Khan
  :  
Photo   :   No
225 Ref No.   :   21076
Jhuggi ID   :   221-53/8
H.No.   :   N-76/302
Family Photo   :   Yes
Chintamani
  :  
Photo Yes
Manoj Kumar
  :  
Photo   :   Yes
226 Ref No.   :   21109
Jhuggi ID   :   221-53/8 (2)
H.No.   :   N-76/218
Family Photo   :   Yes
Poonam
Voter ID Card   :   NCR0138974
Photo Yes
Kanhaiya
  :  
Photo   :   Yes
227 Ref No.   :   21091
Jhuggi ID   :   221-53/8 (1)
H.No.   :   N-76/277
Family Photo   :   Yes
Poonam
Voter ID Card   :   URU0829804
Photo Yes
Mayank
  :  
Photo   :   Yes
228 Ref No.   :   21249
Jhuggi ID   :   221-53/9 (1)
H.No.   :   N-76/264
Family Photo   :   Yes
Shahira
  :  
Photo Yes
Aasim
  :  
Photo   :   Yes
229 Ref No.   :   21129
Jhuggi ID   :   221-53/10
H.No.   :   N-76/264
Family Photo   :   Yes
Rukshana Begam
Voter ID Card   :   NCR1546639
Photo Yes
Faraha
  :  
Photo   :   Yes
230 Ref No.   :   21152
Jhuggi ID   :   221-53/11
H.No.   :   N-76/264
Family Photo   :   Yes
Wasim
  :  
Photo Yes
Mariyan
  :  
Photo   :   Yes
231 Ref No.   :   21164
Jhuggi ID   :   221-53/12
H.No.   :   N-76/307
Family Photo   :   Yes
Charan Singh
  :  
Photo Yes
Yash
  :  
Photo   :   Yes
232 Ref No.   :   21179
Jhuggi ID   :   221-53/13
H.No.   :   N-76/307
Family Photo   :   Yes
Saroj
  :  
Photo No

  :  
Photo   :   Yes
233 Ref No.   :   21262
Jhuggi ID   :   221-53/14
H.No.   :   283
Family Photo   :   Yes
Hori Lal
Ration Card   :   077004872368
Photo Yes
Deepak
  :  
Photo   :   Yes
234 Ref No.   :   21219
Jhuggi ID   :   221-53/15 (1)
H.No.   :   N-76/286
Family Photo   :   Yes
Om Kar
Ration Card   :   077002615268
Photo Yes
Parmod
  :  
Photo   :   Yes
235 Ref No.   :   21205
Jhuggi ID   :   221-53/15 (10)
H.No.   :   N-76/309
Family Photo   :   Yes
Rajesh
  :  
Photo Yes
Isha
  :  
Photo   :   Yes
236 Ref No.   :   21276
Jhuggi ID   :   221-53/17
H.No.   :   N-76/287
Family Photo   :   Yes
Mohd Gulfam
  :  
Photo Yes
Yunas
  :  
Photo   :   Yes
237 Ref No.   :   21288
Jhuggi ID   :   221-53/17 (1)
H.No.   :   N-76/287
Family Photo   :   Yes
Mohd Zoaib
  :  
Photo Yes
Altamash
  :  
Photo   :   Yes
238 Ref No.   :   21311
Jhuggi ID   :   221-53/18 (1)
H.No.   :   Najroodin
Family Photo   :   Yes
Shayra Khatoon
  :  
Photo Yes
Md Shadab
  :  
Photo   :   Yes
239 Ref No.   :   21297
Jhuggi ID   :   221-53/18
H.No.   :   310
Family Photo   :   Yes
Rahees Ahmad
  :  
Photo Yes
Neelofar
  :  
Photo   :   Yes
240 Ref No.   :   21329
Jhuggi ID   :   221-53/19
H.No.   :   N-76/289
Family Photo   :   Yes
Daya
  :  
Photo Yes
Rekha
  :  
Photo   :   Yes
241 Ref No.   :   21364
Jhuggi ID   :   221-53/20
H.No.   :   N-76/285
Family Photo   :   Yes
Girja Ojha
  :  
Photo Yes
Durgesh Ojha
  :  
Photo   :   Yes
242 Ref No.   :   21449
Jhuggi ID   :   221-53/21
H.No.   :   N-76/284
Family Photo   :   Yes
Sabir Ahmed
  :  
Photo Yes
Daneesh
  :  
Photo   :   Yes
243 Ref No.   :   21438
Jhuggi ID   :   221-53/22
H.No.   :   N-76/302
Family Photo   :   Yes
Mainuddin
  :  
Photo Yes
Aliya
  :  
Photo   :   Yes
244 Ref No.   :   21445
Jhuggi ID   :   221-53/23
H.No.   :   N-76/300
Family Photo   :   Yes
Phool Chand
  :  
Photo Yes
Simran
  :  
Photo   :   Yes
245 Ref No.   :   21469
Jhuggi ID   :   221-53/24 (1)
H.No.   :   N-76/300
Family Photo   :   Yes
Ram Kumar
  :  
Photo Yes
Shivani
  :  
Photo   :   Yes
246 Ref No.   :   21643
Jhuggi ID   :   221-53/25
H.No.   :   N-76/298
Family Photo   :   Yes
Saima Begam
Voter ID Card   :   NCR1759926
Photo Yes
Aasiya
  :  
Photo   :   Yes
247 Ref No.   :   21593
Jhuggi ID   :   221-53/26
H.No.   :   N-76/280
Family Photo   :   Yes
Mohd Salim
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
248 Ref No.   :   21697
Jhuggi ID   :   221-53/27
H.No.   :   N-76/279
Family Photo   :   Yes
Shamina Begam
  :  
Photo Yes
Tasima
  :  
Photo   :   Yes
249 Ref No.   :   21738
Jhuggi ID   :   221-53/27 (1)
H.No.   :   N-76/336
Family Photo   :   Yes
Shayda
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
250 Ref No.   :   21496
Jhuggi ID   :   221-53/28
H.No.   :   N-76/295
Family Photo   :   Yes
Akila
  :  
Photo Yes
Tarana
  :  
Photo   :   Yes
251 Ref No.   :   21528
Jhuggi ID   :   221-53/29 (1)
H.No.   :   N-76/271
Family Photo   :   Yes
Mohammad
Ration Card   :   077002614968
Photo Yes
Nargis
  :  
Photo   :   Yes
252 Ref No.   :   21515
Jhuggi ID   :   221-53/29
H.No.   :   No372
Family Photo   :   Yes
Hina
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
253 Ref No.   :   21795
Jhuggi ID   :   221-53/30
H.No.   :   N-76/291
Family Photo   :   Yes
Narju
Ration Card   :   077002620335
Photo Yes
Nasimuddin
Voter ID Card   :   NCR0129197
Photo   :   Yes
254 Ref No.   :   22498
Jhuggi ID   :   221-53/32
H.No.   :   N-76/252
Family Photo   :   Yes
Ruksar
  :  
Photo Yes
Aayan
  :  
Photo   :   Yes
255 Ref No.   :   22223
Jhuggi ID   :   221-53/36
H.No.   :   N-76/22
Family Photo   :   Yes
Suresh Kumar
  :  
Photo Yes
Gunshika
  :  
Photo   :   Yes
256 Ref No.   :   22919
Jhuggi ID   :   221-53/43 (1)
H.No.   :   N-76
Family Photo   :   Yes
Jyoti
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
257 Ref No.   :   22914
Jhuggi ID   :   221-53/43 (10)
H.No.   :   N-76/11
Family Photo   :   Yes
Ajay
  :  
Photo Yes
Kaviya
  :  
Photo   :   Yes
258 Ref No.   :   22314
Jhuggi ID   :   221-53/44
H.No.   :   N/76
Family Photo   :   Yes
Rani
  :  
Photo Yes
Manisha
  :  
Photo   :   Yes
259 Ref No.   :   22922
Jhuggi ID   :   221-53/46 (1)
H.No.   :   N-76/14
Family Photo   :   Yes
Rajkumari
  :  
Photo Yes
Ritu
  :  
Photo   :   Yes
260 Ref No.   :   22904
Jhuggi ID   :   221-53/46
H.No.   :   N-76/12
Family Photo   :   Yes
Sumetra
  :  
Photo Yes
Mohan
  :  
Photo   :   No
261 Ref No.   :   22898
Jhuggi ID   :   221-53/47
H.No.   :   N-76/403
Family Photo   :   Yes
Dilip
Ration Card   :   077002619133
Photo Yes
Kajal
  :  
Photo   :   Yes
262 Ref No.   :   22937
Jhuggi ID   :   221-53/48
H.No.   :   N-76/16
Family Photo   :   Yes
Muskan
  :  
Photo Yes
Laxmi
Voter ID Card   :   DL/06/062/042396
Photo   :   Yes
263 Ref No.   :   22952
Jhuggi ID   :   221-53/49
H.No.   :   N-76/16
Family Photo   :   Yes
Shiwani
Voter ID Card   :   NCR1500462
Photo Yes
Mayank Chauhan
  :  
Photo   :   Yes
264 Ref No.   :   22418
Jhuggi ID   :   221-53/50
H.No.   :   N-76/17
Family Photo   :   Yes
Ramji Lal
Ration Card   :   077002614946
Photo Yes
Priya
  :  
Photo   :   Yes
265 Ref No.   :   23031
Jhuggi ID   :   221-53/56
H.No.   :   N-76/145A
Family Photo   :   Yes
Ipbal Jahan
Voter ID Card   :   NCR0128660
Photo Yes
Armaan
  :  
Photo   :   Yes
266 Ref No.   :   23048
Jhuggi ID   :   221-53/57
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Maha Kali Mandir
  :  
Photo No

  :  
Photo   :   No
267 Ref No.   :   23055
Jhuggi ID   :   221-53/58
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Shiv Mandir
  :  
Photo No

  :  
Photo   :   No
268 Ref No.   :   23079
Jhuggi ID   :   221-53/60
H.No.   :   N-76/2
Family Photo   :   Yes
Mohammad Suleman
  :  
Photo Yes
Mohammad Aabid
  :  
Photo   :   Yes
269 Ref No.   :   23096
Jhuggi ID   :   221-53/61
H.No.   :   N-76/1
Family Photo   :   Yes
Raziya
Voter ID Card   :   LTD0716753
Photo Yes
Shahreen
  :  
Photo   :   Yes
270 Ref No.   :   23114
Jhuggi ID   :   221-53/62
H.No.   :   1dhobi ghat
Family Photo   :   Yes
Zamila
Voter ID Card   :   NCR0125914
Photo Yes
Ayub Khan
Voter ID Card   :   NCR1641059
Photo   :   Yes
271 Ref No.   :   23124
Jhuggi ID   :   221-53/62 (10)
H.No.   :   76/1
Family Photo   :   Yes
Javed
  :  
Photo Yes
Shail
  :  
Photo   :   Yes
272 Ref No.   :   21454
Jhuggi ID   :   221-55/1
H.No.   :   N-76/67,dhobi ghat, new om Nagar
Family Photo   :   Yes
Shabnam
  :  
Photo Yes
Isalamuddin
  :  
Photo   :   Yes
273 Ref No.   :   21497
Jhuggi ID   :   221-55/2 (1)
H.No.   :   N-76/64,
Family Photo   :   Yes
Nizam
  :  
Photo Yes
Gulabsha
  :  
Photo   :   Yes
274 Ref No.   :   21478
Jhuggi ID   :   221-55/2
H.No.   :   N-76/64, New om Nagar
Family Photo   :   Yes
Abdul Wahid
  :  
Photo Yes
Hussain Bano
  :  
Photo   :   Yes
275 Ref No.   :   21510
Jhuggi ID   :   221-55/3
H.No.   :   N-76/380
Family Photo   :   Yes
Mohd Shakeel
  :  
Photo Yes
Salma
  :  
Photo   :   Yes
276 Ref No.   :   21525
Jhuggi ID   :   221-55/4
H.No.   :   N-76/64-D
Family Photo   :   Yes
Umar Daraz Ahmad
  :  
Photo Yes
Yasmin Bhuri
  :  
Photo   :   Yes
277 Ref No.   :   21571
Jhuggi ID   :   221-55/4 (1)
H.No.   :   N-76/64- d
Family Photo   :   Yes
Jan Mohmmad
  :  
Photo Yes
Deen Mohmmad
  :  
Photo   :   Yes
278 Ref No.   :   21609
Jhuggi ID   :   221-55/5
H.No.   :   N-76/66
Family Photo   :   Yes
Shama
  :  
Photo No
Rehmat Ali
  :  
Photo   :   Yes
279 Ref No.   :   21680
Jhuggi ID   :   221-55/6
H.No.   :   N-76/67
Family Photo   :   Yes
Mahavir
  :  
Photo Yes
Omwati
  :  
Photo   :   Yes
280 Ref No.   :   21720
Jhuggi ID   :   221-55/8
H.No.   :   N-76/69
Family Photo   :   Yes
Neelam
  :  
Photo Yes
Ashwani
Voter ID Card   :   LTD0747832
Photo   :   Yes
281 Ref No.   :   21794
Jhuggi ID   :   221-55/9
H.No.   :   N-76/70
Family Photo   :   Yes
Asha
  :  
Photo Yes
John Mashi
  :  
Photo   :   Yes
282 Ref No.   :   21835
Jhuggi ID   :   221-55/10
H.No.   :   N-76/70
Family Photo   :   Yes
Som Mashi
  :  
Photo Yes
Harsh
  :  
Photo   :   Yes
283 Ref No.   :   21886
Jhuggi ID   :   221-55/11
H.No.   :   N-76/72
Family Photo   :   Yes
Birso Devi
  :  
Photo Yes
Ramnath
  :  
Photo   :   Yes
284 Ref No.   :   21980
Jhuggi ID   :   221-55/13 (1)
H.No.   :   N-76/74
Family Photo   :   Yes
Mukesh
  :  
Photo Yes
Kanta
  :  
Photo   :   Yes
285 Ref No.   :   21941
Jhuggi ID   :   221-55/13
H.No.   :   N-76/74
Family Photo   :   Yes
Rajwanti
  :  
Photo Yes
Gurvesh
  :  
Photo   :   Yes
286 Ref No.   :   22030
Jhuggi ID   :   221-55/13 (11)
H.No.   :   N-76/74
Family Photo   :   Yes
Rakesh
  :  
Photo Yes
Santosh
  :  
Photo   :   No
287 Ref No.   :   22079
Jhuggi ID   :   221-55/14
H.No.   :   N-76/92
Family Photo   :   Yes
Aasha
  :  
Photo Yes
Munesh
  :  
Photo   :   Yes
288 Ref No.   :   22133
Jhuggi ID   :   221-55/15
H.No.   :   N-76/75
Family Photo   :   Yes
Zaakra Begam
  :  
Photo Yes
Nazmin
  :  
Photo   :   Yes
289 Ref No.   :   22228
Jhuggi ID   :   221-55/15 (10)
H.No.   :   N-76/75
Family Photo   :   Yes
Totosh
  :  
Photo Yes
Sananoor
  :  
Photo   :   Yes
290 Ref No.   :   22193
Jhuggi ID   :   221-55/15 (1)
H.No.   :   N-76/75
Family Photo   :   Yes
Shobiya
  :  
Photo Yes
Tahir
  :  
Photo   :   Yes
291 Ref No.   :   22275
Jhuggi ID   :   221-55/16 (1)
H.No.   :   N-76/84
Family Photo   :   Yes
Shano
  :  
Photo Yes
Salman
  :  
Photo   :   Yes
292 Ref No.   :   22501
Jhuggi ID   :   221-55/17 (1)
H.No.   :   N-76/96
Family Photo   :   Yes
Manoj
  :  
Photo Yes
Varsha
  :  
Photo   :   No
293 Ref No.   :   22321
Jhuggi ID   :   221-55/17
H.No.   :   N-76/142
Family Photo   :   Yes
Chotu
  :  
Photo Yes
Aachu
  :  
Photo   :   Yes
294 Ref No.   :   22362
Jhuggi ID   :   221-55/18
H.No.   :   N-76/106
Family Photo   :   Yes
Rajda
  :  
Photo Yes
Oaish
  :  
Photo   :   Yes
295 Ref No.   :   22471
Jhuggi ID   :   221-55/19 (11)
H.No.   :   N-76/99
Family Photo   :   Yes
Mohd Nadim
  :  
Photo Yes
Shahin
  :  
Photo   :   Yes
296 Ref No.   :   22440
Jhuggi ID   :   221-55/19 (1)
H.No.   :   N-76/99
Family Photo   :   Yes
Nashim
  :  
Photo Yes
Rashid
  :  
Photo   :   Yes
297 Ref No.   :   22405
Jhuggi ID   :   221-55/19
H.No.   :   N-76/295
Family Photo   :   Yes
Kamlesh
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
298 Ref No.   :   22543
Jhuggi ID   :   221-55/20
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Laxmi
  :  
Photo Yes
Tara Chand
  :  
Photo   :   Yes
299 Ref No.   :   22573
Jhuggi ID   :   221-55/20 (1)
H.No.   :   N-76/106
Family Photo   :   Yes
Amit
  :  
Photo Yes
Pooja
  :  
Photo   :   Yes
300 Ref No.   :   22604
Jhuggi ID   :   221-55/21
H.No.   :   N-76/315
Family Photo   :   Yes
Mohmmad Alauddin
  :  
Photo Yes
Meena
  :  
Photo   :   Yes
301 Ref No.   :   22635
Jhuggi ID   :   221-55/22
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Tara Devi
  :  
Photo Yes
Pradeep Kumar
  :  
Photo   :   Yes
302 Ref No.   :   22658
Jhuggi ID   :   221-55/22 (1)
H.No.   :   N-76/108
Family Photo   :   Yes
Poonam
  :  
Photo Yes
Prem Kumar
  :  
Photo   :   Yes
303 Ref No.   :   22702
Jhuggi ID   :   221-55/23
H.No.   :   N-76/105
Family Photo   :   Yes
Sushila
  :  
Photo Yes
Gopal
  :  
Photo   :   Yes
304 Ref No.   :   22731
Jhuggi ID   :   221-55/23 (1)
H.No.   :   N-76/105
Family Photo   :   Yes
Vindo
  :  
Photo Yes
Madhu Balmiki Harijan
  :  
Photo   :   Yes
305 Ref No.   :   22749
Jhuggi ID   :   221-55/24
H.No.   :   N-76/106
Family Photo   :   Yes
Kanta
  :  
Photo Yes
Ram Prasad
  :  
Photo   :   Yes
306 Ref No.   :   21450
Jhuggi ID   :   221-56/1
H.No.   :   257
Family Photo   :   Yes
Shobha
  :  
Photo Yes
Vishal
  :  
Photo   :   Yes
307 Ref No.   :   21462
Jhuggi ID   :   221-56/2
H.No.   :   189
Family Photo   :   Yes
Meena
  :  
Photo Yes
Imran Khan
  :  
Photo   :   Yes
308 Ref No.   :   22230
Jhuggi ID   :   221-56/3 (1)
H.No.   :   188
Family Photo   :   Yes
Mehnaz
  :  
Photo Yes
Anjum
  :  
Photo   :   Yes
309 Ref No.   :   21481
Jhuggi ID   :   221-56/3
H.No.   :   259
Family Photo   :   Yes
Shabnam
  :  
Photo Yes
Arsa
  :  
Photo   :   Yes
310 Ref No.   :   21507
Jhuggi ID   :   221-56/4 (1)
H.No.   :   259
Family Photo   :   Yes
Yakub
  :  
Photo Yes
Sbhnan
  :  
Photo   :   Yes
311 Ref No.   :   21518
Jhuggi ID   :   221-56/4 (10)
H.No.   :   259
Family Photo   :   Yes
Nawab
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
312 Ref No.   :   21597
Jhuggi ID   :   221-56/6
H.No.   :   184
Family Photo   :   Yes
Shaino Bano
  :  
Photo Yes
Md Shadab Ali
  :  
Photo   :   Yes
313 Ref No.   :   21844
Jhuggi ID   :   221-56/7
H.No.   :   264
Family Photo   :   Yes
Parwati
  :  
Photo Yes
Rajesh Kumar
  :  
Photo   :   Yes
314 Ref No.   :   22738
Jhuggi ID   :   221-56/7 (1)
H.No.   :   83
Family Photo   :   Yes
Safiya Bano
  :  
Photo Yes
Ramzan
  :  
Photo   :   Yes
315 Ref No.   :   21976
Jhuggi ID   :   221-56/7 (10)
H.No.   :   183
Family Photo   :   Yes
Arti
  :  
Photo Yes
Rajiv
  :  
Photo   :   Yes
316 Ref No.   :   21655
Jhuggi ID   :   221-56/8
H.No.   :   104
Family Photo   :   Yes
Ashok Kumar
  :  
Photo Yes
Neha Kumari
  :  
Photo   :   Yes
317 Ref No.   :   21805
Jhuggi ID   :   221-56/11 (1)
H.No.   :   266
Family Photo   :   Yes
Karan
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
318 Ref No.   :   21760
Jhuggi ID   :   221-56/11
H.No.   :   266
Family Photo   :   Yes
Sajna
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
319 Ref No.   :   21827
Jhuggi ID   :   221-56/11 (2)
H.No.   :   266
Family Photo   :   Yes
Krishan
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
320 Ref No.   :   21921
Jhuggi ID   :   221-56/12
H.No.   :   267
Family Photo   :   Yes
Geeta
  :  
Photo Yes
Montoo
  :  
Photo   :   Yes
321 Ref No.   :   22042
Jhuggi ID   :   221-56/13
H.No.   :   268
Family Photo   :   Yes
Bhagwati
  :  
Photo Yes
Suseel
  :  
Photo   :   Yes
322 Ref No.   :   22118
Jhuggi ID   :   221-56/15
H.No.   :   270
Family Photo   :   Yes
Sultana Begam
  :  
Photo Yes
Nazim
  :  
Photo   :   Yes
323 Ref No.   :   22326
Jhuggi ID   :   221-56/16
H.No.   :   271
Family Photo   :   Yes
Shanti
  :  
Photo Yes
Rishab
  :  
Photo   :   Yes
324 Ref No.   :   22192
Jhuggi ID   :   221-56/17 (1)
H.No.   :   206
Family Photo   :   Yes
Rehana
  :  
Photo Yes
Alam
  :  
Photo   :   Yes
325 Ref No.   :   22159
Jhuggi ID   :   221-56/17
H.No.   :   206
Family Photo   :   Yes
Nisha
  :  
Photo Yes
Divyansh
  :  
Photo   :   Yes
326 Ref No.   :   22346
Jhuggi ID   :   221-56/20
H.No.   :   244
Family Photo   :   Yes
Rajni
  :  
Photo Yes
Santosh
  :  
Photo   :   Yes
327 Ref No.   :   22394
Jhuggi ID   :   221-56/22
H.No.   :   242
Family Photo   :   Yes
Ashok
  :  
Photo Yes
Kunal
  :  
Photo   :   Yes
328 Ref No.   :   22430
Jhuggi ID   :   221-56/23
H.No.   :   227
Family Photo   :   Yes
Mamta
  :  
Photo Yes
Harsh
  :  
Photo   :   Yes
329 Ref No.   :   22464
Jhuggi ID   :   221-56/24
H.No.   :   225
Family Photo   :   Yes
Meena
  :  
Photo Yes
Ravinder
  :  
Photo   :   Yes
330 Ref No.   :   22563
Jhuggi ID   :   221-56/25
H.No.   :   92
Family Photo   :   Yes
Santosh
  :  
Photo Yes
Shikha
  :  
Photo   :   Yes
331 Ref No.   :   22622
Jhuggi ID   :   221-56/25 (1)
H.No.   :   92
Family Photo   :   Yes
Asha
  :  
Photo Yes
Naina
  :  
Photo   :   Yes
332 Ref No.   :   22662
Jhuggi ID   :   221-56/26
H.No.   :   90
Family Photo   :   Yes
Radha
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
333 Ref No.   :   22688
Jhuggi ID   :   221-56/27
H.No.   :   314
Family Photo   :   Yes
Amena
  :  
Photo Yes
Rizawan
  :  
Photo   :   Yes
334 Ref No.   :   23317
Jhuggi ID   :   221-56/28
H.No.   :   265
Family Photo   :   Yes
Guddi
  :  
Photo Yes
Mangaldeep
  :  
Photo   :   Yes
335 Ref No.   :   23331
Jhuggi ID   :   221-56/29
H.No.   :   76
Family Photo   :   Yes
Sajaudin
  :  
Photo Yes
Sayala
  :  
Photo   :   Yes
336 Ref No.   :   23348
Jhuggi ID   :   221-56/30
H.No.   :   296
Family Photo   :   Yes
Usha
  :  
Photo Yes
Chetan
  :  
Photo   :   Yes
337 Ref No.   :   23369
Jhuggi ID   :   221-56/32
H.No.   :   296
Family Photo   :   Yes
Rumali
  :  
Photo Yes
Vikash
  :  
Photo   :   No
338 Ref No.   :   23386
Jhuggi ID   :   221-56/32 (10)
H.No.   :   296
Family Photo   :   Yes
Saroj
  :  
Photo Yes
Vansh
  :  
Photo   :   Yes
339 Ref No.   :   20881
Jhuggi ID   :   221-77/1
H.No.   :   316
Family Photo   :   Yes
Rashida
Voter ID Card   :   NCR0139196
Photo Yes
Monish
  :  
Photo   :   Yes
340 Ref No.   :   20893
Jhuggi ID   :   221-77/2
H.No.   :   N-76/02
Family Photo   :   Yes
Shyam Wati
  :  
Photo Yes
Arpan
  :  
Photo   :   Yes
341 Ref No.   :   20909
Jhuggi ID   :   221-77/3
H.No.   :   N-76/315
Family Photo   :   Yes
Insaallah
  :  
Photo Yes
Zayeeda
  :  
Photo   :   No
342 Ref No.   :   20923
Jhuggi ID   :   221-77/3 (1)
H.No.   :   N-76/315
Family Photo   :   Yes
Heena
  :  
Photo Yes
Mohees
  :  
Photo   :   Yes
343 Ref No.   :   20982
Jhuggi ID   :   221-77/5
H.No.   :   N-76/363
Family Photo   :   Yes
Sunita
  :  
Photo Yes
Aman
  :  
Photo   :   Yes
344 Ref No.   :   21000
Jhuggi ID   :   221-77/5 (1)
H.No.   :   N-76/314
Family Photo   :   Yes
Komal
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
345 Ref No.   :   20963
Jhuggi ID   :   221-77/7
H.No.   :   N-76/313
Family Photo   :   Yes
Sohila Devi
  :  
Photo Yes
Deepak Kumar
  :  
Photo   :   Yes
346 Ref No.   :   20941
Jhuggi ID   :   221-77/8
H.No.   :   N-76/313
Family Photo   :   Yes
Kherun Nisa
  :  
Photo Yes
Aksa
  :  
Photo   :   Yes
347 Ref No.   :   21045
Jhuggi ID   :   221-77/9 (1)
H.No.   :   312
Family Photo   :   Yes
Preeti
Pan Card   :   ASWPR1776J
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
348 Ref No.   :   21034
Jhuggi ID   :   221-77/9
H.No.   :   312
Family Photo   :   Yes
Bhoori Devi
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
349 Ref No.   :   21058
Jhuggi ID   :   221-77/10
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Sayara Bano
  :  
Photo Yes
Yasmeen
  :  
Photo   :   Yes
350 Ref No.   :   21090
Jhuggi ID   :   221-77/12 (1)
H.No.   :   344
Family Photo   :   Yes
Sitaram
  :  
Photo Yes
Neetu
  :  
Photo   :   No
351 Ref No.   :   21077
Jhuggi ID   :   221-77/12
H.No.   :   N-76/344
Family Photo   :   Yes
Naresh
  :  
Photo Yes
Pari
  :  
Photo   :   Yes
352 Ref No.   :   21110
Jhuggi ID   :   221-77/13
H.No.   :   N-76/345
Family Photo   :   Yes
Taslima
  :  
Photo Yes
Md Fazil
  :  
Photo   :   Yes
353 Ref No.   :   21260
Jhuggi ID   :   221-77/14
H.No.   :   n-76/291
Family Photo   :   Yes
Shamshad Bano
  :  
Photo Yes
Afsha Rani
  :  
Photo   :   Yes
354 Ref No.   :   21126
Jhuggi ID   :   221-77/15
H.No.   :   N-76/346
Family Photo   :   Yes
Besiran
Voter ID Card   :   DL/06/062/042026
Photo Yes
Heena
  :  
Photo   :   Yes
355 Ref No.   :   21143
Jhuggi ID   :   221-77/16
H.No.   :   n-76/83
Family Photo   :   No
Sushila
  :  
Photo Yes
Nikhil
  :  
Photo   :   No
356 Ref No.   :   21784
Jhuggi ID   :   221-77/17
H.No.   :   349
Family Photo   :   Yes
Noorjahan
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
357 Ref No.   :   21171
Jhuggi ID   :   221-77/18
H.No.   :   n-76/367
Family Photo   :   Yes
Mumtaj
  :  
Photo Yes
Fardin
  :  
Photo   :   Yes
358 Ref No.   :   21189
Jhuggi ID   :   221-77/19
H.No.   :  
Family Photo   :   No
Chaman
Voter ID Card   :   LTD0951863
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
359 Ref No.   :   21161
Jhuggi ID   :   221-77/20
H.No.   :   333
Family Photo   :   Yes
Shabra
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
360 Ref No.   :   21181
Jhuggi ID   :   221-77/21
H.No.   :   n-76/351
Family Photo   :   Yes
Durgesh
  :  
Photo Yes
Lalit Kumar
Voter ID Card   :   NCR0136077
Photo   :   Yes
361 Ref No.   :   21622
Jhuggi ID   :   221-77/21 (1)
H.No.   :   N-76/351
Family Photo   :   Yes
Amit
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
362 Ref No.   :   21239
Jhuggi ID   :   221-77/22 (4)
H.No.   :   n-76/353
Family Photo   :   Yes
Mohd Aslam
Voter ID Card   :   NCR1658813
Photo Yes
Rehman Abbasi
  :  
Photo   :   Yes
363 Ref No.   :   21228
Jhuggi ID   :   221-77/22
H.No.   :   353
Family Photo   :   Yes
Zahiran
Voter ID Card   :   DL/06/062/042468
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
364 Ref No.   :   21250
Jhuggi ID   :   221-77/22 (2)
H.No.   :   353
Family Photo   :   Yes
Rudy
  :  
Photo Yes
Ayaaz
  :  
Photo   :   Yes
365 Ref No.   :   21275
Jhuggi ID   :   221-77/23 (1)
H.No.   :   13
Family Photo   :   Yes
Afsana
  :  
Photo Yes
Llma
  :  
Photo   :   Yes
366 Ref No.   :   21268
Jhuggi ID   :   221-77/23
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Mohammad Islam
  :  
Photo Yes
Tarannum
  :  
Photo   :   No
367 Ref No.   :   21282
Jhuggi ID   :   221-77/24
H.No.   :   313
Family Photo   :   Yes
Rajiya Prvin
Voter ID Card   :   LTD0719302
Photo Yes
Sajeb
  :  
Photo   :   Yes
368 Ref No.   :   21291
Jhuggi ID   :   221-77/25 (1)
H.No.   :   n-76/271
Family Photo   :   Yes
Kitabu Nisha
  :  
Photo Yes
Md Ayan
  :  
Photo   :   Yes
369 Ref No.   :   21303
Jhuggi ID   :   221-77/26
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Nasrin
  :  
Photo Yes
Imran
  :  
Photo   :   Yes
370 Ref No.   :   21312
Jhuggi ID   :   221-77/27
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Nasreen
  :  
Photo Yes
Fahim
  :  
Photo   :   Yes
371 Ref No.   :   21317
Jhuggi ID   :   221-77/27 (1)
H.No.   :   n-76/354
Family Photo   :   Yes
Shayma
  :  
Photo Yes
Maaz
  :  
Photo   :   Yes
372 Ref No.   :   21328
Jhuggi ID   :   221-77/29
H.No.   :   n-76/357
Family Photo   :   Yes
Nageena
  :  
Photo Yes
Md Salman
  :  
Photo   :   No
373 Ref No.   :   21357
Jhuggi ID   :   221-77/30 (2)
H.No.   :   n-76/272/2
Family Photo   :   Yes
Nisha
  :  
Photo Yes
Adnan
  :  
Photo   :   Yes
374 Ref No.   :   21345
Jhuggi ID   :   221-77/30 (1)
H.No.   :   n-76/272
Family Photo   :   Yes
Rabia Khan
  :  
Photo Yes
Jubair
  :  
Photo   :   Yes
375 Ref No.   :   21337
Jhuggi ID   :   221-77/30
H.No.   :   n-76/272
Family Photo   :   Yes
Sabhnoor
  :  
Photo Yes
Sofiya
  :  
Photo   :   Yes
376 Ref No.   :   22494
Jhuggi ID   :   221-77/31
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Jaker
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
377 Ref No.   :   22531
Jhuggi ID   :   221-77/31 (1)
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Nafisa
  :  
Photo Yes
Sajid
  :  
Photo   :   Yes
378 Ref No.   :   22614
Jhuggi ID   :   221-77/32
H.No.   :   n-76/310
Family Photo   :   Yes
Rukia Khatun
  :  
Photo Yes
Umar Khan
  :  
Photo   :   Yes
379 Ref No.   :   22585
Jhuggi ID   :   221-77/32
H.No.   :   405
Family Photo   :   Yes
Abida Begum
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
380 Ref No.   :   21490
Jhuggi ID   :   221-77/33
H.No.   :   N-76/361
Family Photo   :   Yes
Sabiha Begum
Voter ID Card   :   NCR019501
Photo Yes
Md Arshad
  :  
Photo   :   Yes
381 Ref No.   :   21506
Jhuggi ID   :   221-77/33 (1)
H.No.   :   302
Family Photo   :   Yes
Shabana Bano
Voter ID Card   :   DL/06/062/042135
Photo Yes
Md Ahed
  :  
Photo   :   Yes
382 Ref No.   :   21476
Jhuggi ID   :   221-77/34 (2)
H.No.   :   N-76/363
Family Photo   :   Yes
Reema Sharma
  :  
Photo Yes
Riya
  :  
Photo   :   Yes
383 Ref No.   :   21464
Jhuggi ID   :   221-77/34 (1)
H.No.   :   n-76/363
Family Photo   :   Yes
Suman Sharma
  :  
Photo Yes
Visal
  :  
Photo   :   Yes
384 Ref No.   :   21456
Jhuggi ID   :   221-77/34
H.No.   :   n-76/363
Family Photo   :   Yes
Prem Lata
  :  
Photo Yes
Ajay
  :  
Photo   :   Yes
385 Ref No.   :   21526
Jhuggi ID   :   221-77/36
H.No.   :   N-76/278
Family Photo   :   Yes
Anjum
  :  
Photo Yes
Md Arib
  :  
Photo   :   Yes
386 Ref No.   :   21448
Jhuggi ID   :   221-77/37
H.No.   :   n-76/289
Family Photo   :   Yes
Firoza
  :  
Photo Yes
Salman
  :  
Photo   :   No
387 Ref No.   :   21545
Jhuggi ID   :   221-77/39
H.No.   :   N-76/305/1
Family Photo   :   Yes
Mubin
Voter ID Card   :   NCR0139030
Photo Yes
Shabana
  :  
Photo   :   Yes
388 Ref No.   :   21591
Jhuggi ID   :   221-77/40
H.No.   :   N-76/289
Family Photo   :   Yes
Sunita
Voter ID Card   :   DL/06//062/042078
Photo Yes
Shubham
Voter ID Card   :   ncr1836526
Photo   :   Yes
389 Ref No.   :   21672
Jhuggi ID   :   221-77/41
H.No.   :   371
Family Photo   :   Yes
Hazra Begum
Voter ID Card   :   DL/06/062/042337
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
390 Ref No.   :   21833
Jhuggi ID   :   221-77/43
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Ruksar
  :  
Photo Yes
Md Asad
  :  
Photo   :   Yes
391 Ref No.   :   21937
Jhuggi ID   :   221-77/45
H.No.   :   373
Family Photo   :   Yes
Salma
Voter ID Card   :   NCR1778504
Photo Yes
Shadma
  :  
Photo   :   No
392 Ref No.   :   21972
Jhuggi ID   :   221-77/46
H.No.   :   374
Family Photo   :   Yes
Shama Praveen
  :  
Photo Yes
Samir
  :  
Photo   :   Yes
393 Ref No.   :   22153
Jhuggi ID   :   221-77/47
H.No.   :   N-76/375
Family Photo   :   Yes
Sahida
Voter ID Card   :   LTD1021229
Photo Yes
Aleena
  :  
Photo   :   No
394 Ref No.   :   22098
Jhuggi ID   :   221-77/48 (1)
H.No.   :   N-76/266
Family Photo   :   Yes
Yashmin
Voter ID Card   :   NCR1596915
Photo Yes
Rijwana
  :  
Photo   :   Yes
395 Ref No.   :   22055
Jhuggi ID   :   221-77/48
H.No.   :   266
Family Photo   :   Yes
Reshma
  :  
Photo Yes
Salmaan
  :  
Photo   :   Yes
396 Ref No.   :   22130
Jhuggi ID   :   221-77/49
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Amtul Hasin
  :  
Photo Yes
Salma
  :  
Photo   :   No
397 Ref No.   :   22246
Jhuggi ID   :   221-77/50 (11)
H.No.   :   N-76/282
Family Photo   :   Yes
Sanjida
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
398 Ref No.   :   22195
Jhuggi ID   :   221-77/50
H.No.   :   N-76/282
Family Photo   :   Yes
Suraya
Voter ID Card   :   NCR0139824
Photo Yes
Nida
  :  
Photo   :   Yes
399 Ref No.   :   22339
Jhuggi ID   :   221-77/51
H.No.   :   377
Family Photo   :   Yes
Shahista
  :  
Photo Yes
Mohammad Arish
  :  
Photo   :   Yes
400 Ref No.   :   22450
Jhuggi ID   :   221-77/52 (1)
H.No.   :   n-76/378
Family Photo   :   Yes
Nisha
  :  
Photo Yes
Mahinoor
  :  
Photo   :   Yes
401 Ref No.   :   22419
Jhuggi ID   :   221-77/52
H.No.   :   76/378
Family Photo   :   Yes
Shakeela
  :  
Photo Yes
Salim
  :  
Photo   :   No
402 Ref No.   :   22707
Jhuggi ID   :   221-77/54
H.No.   :   76/380
Family Photo   :   Yes
Zinat
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
403 Ref No.   :   22686
Jhuggi ID   :   221-77/54 (1)
H.No.   :   76/380
Family Photo   :   Yes
Shahana
Voter ID Card   :   LTD1040286
Photo Yes
Arshi
  :  
Photo   :   Yes
404 Ref No.   :   22723
Jhuggi ID   :   221-77/55
H.No.   :   n-76/381
Family Photo   :   Yes
Nafisudin
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
405 Ref No.   :   22740
Jhuggi ID   :   221-77/56
H.No.   :   76/382
Family Photo   :   Yes
Rheesa Khale
  :  
Photo Yes
Nabiya
  :  
Photo   :   Yes
406 Ref No.   :   22382
Jhuggi ID   :   221-77/57
H.No.   :   383
Family Photo   :   Yes
Naazma
  :  
Photo Yes
Usamuddin
  :  
Photo   :   Yes
407 Ref No.   :   22758
Jhuggi ID   :   221-77/58
H.No.   :   n-76/384
Family Photo   :   Yes
Mobina
Voter ID Card   :   NCR0129577
Photo Yes
Mohd Adnan
  :  
Photo   :   Yes
408 Ref No.   :   22786
Jhuggi ID   :   221-77/59
H.No.   :   385
Family Photo   :   Yes
Ishrat
Voter ID Card   :   NCR1708865
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
409 Ref No.   :   22797
Jhuggi ID   :   221-77/59 (1)
H.No.   :   385
Family Photo   :   Yes
Imran
  :  
Photo Yes
Md Zeen Abbasi
  :  
Photo   :   Yes
410 Ref No.   :   21826
Jhuggi ID   :   221-80/1 (1)
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Parveen
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
411 Ref No.   :   21598
Jhuggi ID   :   221-80/1 (10)
H.No.   :   N-76/64
Family Photo   :   Yes
Amrik Singh
  :  
Photo No
Kuljeet Singh
  :  
Photo   :   Yes
412 Ref No.   :   21572
Jhuggi ID   :   221-80/1
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Sonia
  :  
Photo Yes
Bebo
  :  
Photo   :   Yes
413 Ref No.   :   21775
Jhuggi ID   :   221-80/5 (11)
H.No.   :   76/59
Family Photo   :   Yes
Mohd Kasim
  :  
Photo Yes
Mohd Shahzeb
  :  
Photo   :   Yes
414 Ref No.   :   21744
Jhuggi ID   :   221-80/5 (10)
H.No.   :   N-76/59
Family Photo   :   Yes
Mohd Kamil
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
415 Ref No.   :   21654
Jhuggi ID   :   221-80/5
H.No.   :   N-76/60
Family Photo   :   Yes
Mohd Liyas
  :  
Photo Yes
Md.anas
  :  
Photo   :   Yes
416 Ref No.   :   21859
Jhuggi ID   :   221-80/6
H.No.   :   n-76/58
Family Photo   :   Yes
Hurbano
  :  
Photo Yes
Sarifuddin
  :  
Photo   :   Yes
417 Ref No.   :   21898
Jhuggi ID   :   221-80/7
H.No.   :   n-76/57
Family Photo   :   Yes
Jahanaara
  :  
Photo Yes
Gulfasha
  :  
Photo   :   Yes
418 Ref No.   :   21977
Jhuggi ID   :   221-80/8
H.No.   :   N-76/56
Family Photo   :   Yes
Wazifa Khatoon
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
419 Ref No.   :   21950
Jhuggi ID   :   221-80/8 (1)
H.No.   :   N-76/56
Family Photo   :   Yes
Saba Parvewn
  :  
Photo Yes
Rahil
  :  
Photo   :   Yes
420 Ref No.   :   22014
Jhuggi ID   :   221-80/9
H.No.   :   N-76/55
Family Photo   :   Yes
Sahana Parveen
  :  
Photo Yes
Avesh
  :  
Photo   :   Yes
421 Ref No.   :   22217
Jhuggi ID   :   221-80/10 (1)
H.No.   :   N-76/54
Family Photo   :   Yes
Nawivulla
  :  
Photo Yes
Naim
  :  
Photo   :   Yes
422 Ref No.   :   22176
Jhuggi ID   :   221-80/10
H.No.   :   N-76/54
Family Photo   :   Yes
Salim
  :  
Photo Yes
Fra
  :  
Photo   :   Yes
423 Ref No.   :   22280
Jhuggi ID   :   221-80/12
H.No.   :   76/51
Family Photo   :   Yes
Jagwati
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
424 Ref No.   :   22338
Jhuggi ID   :   221-80/13
H.No.   :   76/52
Family Photo   :   Yes
Sayidul
  :  
Photo Yes
Haider Ali
  :  
Photo   :   Yes
425 Ref No.   :   22373
Jhuggi ID   :   221-80/14
H.No.   :   N-76/50
Family Photo   :   Yes
Nasrin
  :  
Photo Yes
Shahdab Khan
  :  
Photo   :   Yes
426 Ref No.   :   22402
Jhuggi ID   :   221-80/15
H.No.   :   76/49
Family Photo   :   Yes
Fareen Bano
  :  
Photo Yes
Zoya
  :  
Photo   :   Yes
427 Ref No.   :   22421
Jhuggi ID   :   221-80/16
H.No.   :   76/48
Family Photo   :   Yes
Mo Javed
  :  
Photo Yes
Rija
  :  
Photo   :   Yes
428 Ref No.   :   22473
Jhuggi ID   :   221-80/17
H.No.   :   76/46
Family Photo   :   Yes
Iram
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
429 Ref No.   :   22523
Jhuggi ID   :   221-80/18
H.No.   :   n-76/47
Family Photo   :   Yes
Nilam
  :  
Photo Yes
Ashok
  :  
Photo   :   Yes
430 Ref No.   :   22606
Jhuggi ID   :   221-80/19 (1)
H.No.   :   n-76/46
Family Photo   :   Yes
Rakesh
  :  
Photo Yes
Aditya
  :  
Photo   :   Yes
431 Ref No.   :   22567
Jhuggi ID   :   221-80/19
H.No.   :   n-76/46
Family Photo   :   Yes
Neelam Devi
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
432 Ref No.   :   20880
Jhuggi ID   :   221-90/1
H.No.   :   N-76/309
Family Photo   :   Yes
Moohmad Hussan
  :  
Photo Yes
Sahin Bano
  :  
Photo   :   Yes
433 Ref No.   :   20902
Jhuggi ID   :   221-90/2
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Irfan
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
434 Ref No.   :   20928
Jhuggi ID   :   221-90/2 (10)
H.No.   :   N-76/308
Family Photo   :   No
Khalil
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
435 Ref No.   :   20915
Jhuggi ID   :   221-90/2 (1)
H.No.   :   N-76/308
Family Photo   :   Yes
Mohammad Ashu
  :  
Photo Yes
Neha
  :  
Photo   :   Yes
436 Ref No.   :   20961
Jhuggi ID   :   221-90/4 (1)
H.No.   :   306
Family Photo   :   No
Najma
  :  
Photo Yes
Farukh Ali
  :  
Photo   :   No
437 Ref No.   :   20973
Jhuggi ID   :   221-90/4
H.No.   :   N-76/287
Family Photo   :   Yes
Noohshad
  :  
Photo Yes
Gulista
  :  
Photo   :   Yes
438 Ref No.   :   21042
Jhuggi ID   :   221-90/5 (1)
H.No.   :   2386
Family Photo   :   Yes
Irfan Khan
  :  
Photo Yes
Julekha
  :  
Photo   :   Yes
439 Ref No.   :   21024
Jhuggi ID   :   221-90/5
H.No.   :   N-76/286
Family Photo   :   Yes
Mubina Khan
  :  
Photo Yes
Afak Khan
  :  
Photo   :   No
440 Ref No.   :   21452
Jhuggi ID   :   221-91/1
H.No.   :   N76/77
Family Photo   :   No
Sarvari Begam
  :  
Photo Yes
Mohd.jahid
  :  
Photo   :   Yes
441 Ref No.   :   21731
Jhuggi ID   :   221-91/2
H.No.   :   N76-77
Family Photo   :   Yes
Mumtaj
  :  
Photo Yes
Zaheer
  :  
Photo   :   Yes
442 Ref No.   :   21505
Jhuggi ID   :   221-91/3 (1)
H.No.   :   79
Family Photo   :   Yes
Sultan
  :  
Photo Yes
Shahnaaz
  :  
Photo   :   Yes
443 Ref No.   :   21471
Jhuggi ID   :   221-91/3
H.No.   :   N17B71
Family Photo   :   Yes
Apsana
  :  
Photo Yes
Nasim
  :  
Photo   :   No
444 Ref No.   :   21682
Jhuggi ID   :   221-91/3 (11)
H.No.   :   N76/79
Family Photo   :   Yes
Farzana Begam
  :  
Photo Yes
Nazir Ali
  :  
Photo   :   Yes
445 Ref No.   :   21961
Jhuggi ID   :   221-91/4
H.No.   :   N76/78
Family Photo   :   Yes
Pooja Devi
  :  
Photo Yes
Rajesh Kumar
  :  
Photo   :   Yes
446 Ref No.   :   21869
Jhuggi ID   :   221-91/5
H.No.   :   N76/80
Family Photo   :   Yes
Shobiya
  :  
Photo Yes
Thiar
  :  
Photo   :   Yes
447 Ref No.   :   21793
Jhuggi ID   :   221-91/6
H.No.   :   N76/81
Family Photo   :   Yes
Foziya
  :  
Photo Yes
Foziya
  :  
Photo   :   Yes
448 Ref No.   :   21922
Jhuggi ID   :   221-91/6 (10)
H.No.   :   N76/80
Family Photo   :   Yes
Suhail
  :  
Photo Yes
Samim
  :  
Photo   :   Yes
449 Ref No.   :   22024
Jhuggi ID   :   221-91/7
H.No.   :   N76/82
Family Photo   :   Yes
Raisa Khatun
  :  
Photo Yes
Abdul Rehman
  :  
Photo   :   Yes
450 Ref No.   :   22084
Jhuggi ID   :   221-91/7 (1)
H.No.   :   N76/82
Family Photo   :   Yes
Rabiya Khatun
  :  
Photo Yes
Salman
  :  
Photo   :   Yes
451 Ref No.   :   22207
Jhuggi ID   :   221-91/8
H.No.   :   N76/83
Family Photo   :   Yes
Aashya Khatun
  :  
Photo Yes
Abdul Rahim
  :  
Photo   :   Yes
452 Ref No.   :   22247
Jhuggi ID   :   221-91/10
H.No.   :   N76/84
Family Photo   :   Yes
Anis Bano
  :  
Photo Yes
Mohammad Yusuf
  :  
Photo   :   Yes
453 Ref No.   :   22322
Jhuggi ID   :   221-91/10 (1)
H.No.   :   N76/84
Family Photo   :   Yes
Shabnam
  :  
Photo Yes
Aasha Ahmad
  :  
Photo   :   Yes
454 Ref No.   :   22384
Jhuggi ID   :   221-91/11
H.No.   :   N76/87
Family Photo   :   Yes
Deepak
  :  
Photo Yes
Pinki
Voter ID Card   :   NCR1799947
Photo   :   No
455 Ref No.   :   22424
Jhuggi ID   :   221-91/11 (1)
H.No.   :   N76/85
Family Photo   :   Yes
Sunil Kumar
  :  
Photo Yes
Sudesh
Voter ID Card   :  
Photo   :   Yes
456 Ref No.   :   22466
Jhuggi ID   :   221-91/12
H.No.   :   N76/85
Family Photo   :   Yes
Seema
  :  
Photo Yes
Davendar
Pan Card   :   ENOPD3673R
Photo   :   Yes
457 Ref No.   :   22518
Jhuggi ID   :   221-91/13
H.No.   :   88
Family Photo   :   Yes
Kiran Devi
  :  
Photo Yes
Rohit
  :  
Photo   :   Yes
458 Ref No.   :   22596
Jhuggi ID   :   221-91/14
H.No.   :   ,87
Family Photo   :   Yes
Maina
  :  
Photo Yes
Kamal
  :  
Photo   :   Yes
459 Ref No.   :   22629
Jhuggi ID   :   221-91/15
H.No.   :   89
Family Photo   :   Yes
Shkuntla
  :  
Photo Yes
Etwari
  :  
Photo   :   Yes
460 Ref No.   :   22666
Jhuggi ID   :   221-91/16
H.No.   :   89
Family Photo   :   Yes
Maya
  :  
Photo Yes
Avinash
  :  
Photo   :   Yes
461 Ref No.   :   22706
Jhuggi ID   :   221-91/18
H.No.   :   N76/179
Family Photo   :   Yes
Sunita
  :  
Photo Yes
Shrvan
  :  
Photo   :   Yes
462 Ref No.   :   22296
Jhuggi ID   :   221-91/19
H.No.   :   N76/43
Family Photo   :   Yes
Rashida
  :  
Photo Yes
Mohammad Rizwan
  :  
Photo   :   Yes
463 Ref No.   :   21236
Jhuggi ID   :   221-100/1
H.No.   :   184
Family Photo   :   Yes
Shahista
  :  
Photo Yes
Atif
  :  
Photo   :   No
464 Ref No.   :   21252
Jhuggi ID   :   221-100/2
H.No.   :   N76/183
Family Photo   :   Yes
Shama
  :  
Photo Yes
Saaid
  :  
Photo   :   Yes
465 Ref No.   :   23225
Jhuggi ID   :   221-100/2 (1)
H.No.   :   183
Family Photo   :   Yes
Jamila
  :  
Photo Yes
Irshad
  :  
Photo   :   No
466 Ref No.   :   21270
Jhuggi ID   :   221-100/3
H.No.   :   N/76/182
Family Photo   :   Yes
Hardayal
  :  
Photo Yes
Saroj
  :  
Photo   :   Yes
467 Ref No.   :   21284
Jhuggi ID   :   221-100/5
H.No.   :   N76/181
Family Photo   :   Yes
Sheela
  :  
Photo Yes
Bisram
  :  
Photo   :   Yes
468 Ref No.   :   21298
Jhuggi ID   :   221-100/6
H.No.   :   N76/179
Family Photo   :   Yes
Shyam
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
469 Ref No.   :   21313
Jhuggi ID   :   221-100/8
H.No.   :   N76/193/2
Family Photo   :   Yes
Poonam
  :  
Photo Yes
Pardeep
  :  
Photo   :   Yes
470 Ref No.   :   21330
Jhuggi ID   :   221-100/9
H.No.   :   N76/193
Family Photo   :   Yes
Pappi
  :  
Photo Yes
Rajender
  :  
Photo   :   Yes
471 Ref No.   :   21343
Jhuggi ID   :   221-100/9 (1)
H.No.   :   N76/176
Family Photo   :   Yes
Mamta
  :  
Photo Yes
Manoj
  :  
Photo   :   Yes
472 Ref No.   :   21365
Jhuggi ID   :   221-100/10
H.No.   :   N76/172
Family Photo   :   Yes
Fidaus
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
473 Ref No.   :   21376
Jhuggi ID   :   221-100/11
H.No.   :   N76/173
Family Photo   :   Yes
Mubeena
  :  
Photo Yes
Vasim Akaram
  :  
Photo   :   No
474 Ref No.   :   21386
Jhuggi ID   :   221-100/11 (1)
H.No.   :   N76/173
Family Photo   :   Yes
Shahrukh Khan
  :  
Photo Yes
Sayra
  :  
Photo   :   Yes
475 Ref No.   :   21394
Jhuggi ID   :   221-100/12 (1)
H.No.   :   N76/172
Family Photo   :   Yes
Farzana
  :  
Photo Yes
Farid
  :  
Photo   :   Yes
476 Ref No.   :   21423
Jhuggi ID   :   221-100/15 (1)
H.No.   :   N76/219
Family Photo   :   Yes
Deepak
  :  
Photo Yes
Manju
  :  
Photo   :   Yes
477 Ref No.   :   21413
Jhuggi ID   :   221-100/16
H.No.   :   N76/161
Family Photo   :   Yes
Kishan Pal
  :  
Photo Yes
Sheela Devi
  :  
Photo   :   Yes
478 Ref No.   :   21430
Jhuggi ID   :   221-100/17
H.No.   :   N/T/241
Family Photo   :   Yes
Sunita
  :  
Photo Yes
Bijender Singh
  :  
Photo   :   Yes
479 Ref No.   :   21623
Jhuggi ID   :   221-100/17 (1)
H.No.   :   T/241
Family Photo   :   Yes
Rajo
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
480 Ref No.   :   21689
Jhuggi ID   :   221-100/18
H.No.   :   217
Family Photo   :   Yes
Asha Devi
  :  
Photo Yes
Lalit
  :  
Photo   :   No
481 Ref No.   :   21736
Jhuggi ID   :   221-100/19 (10)
H.No.   :   /239
Family Photo   :   Yes
Manju
  :  
Photo Yes
Om Parkash
  :  
Photo   :   Yes
482 Ref No.   :   21799
Jhuggi ID   :   221-100/20 (1)
H.No.   :   70/100
Family Photo   :   Yes
Seema
  :  
Photo Yes
Ravi Kumar
  :  
Photo   :   Yes
483 Ref No.   :   22624
Jhuggi ID   :   221-100/20
H.No.   :   N76/237
Family Photo   :   Yes
Vinod
  :  
Photo Yes
Sonu
  :  
Photo   :   Yes
484 Ref No.   :   21936
Jhuggi ID   :   221-100/22
H.No.   :   /232
Family Photo   :   Yes
Panna Lal
  :  
Photo Yes
Kanta
  :  
Photo   :   Yes
485 Ref No.   :   21873
Jhuggi ID   :   221-100/23
H.No.   :   N76/281
Family Photo   :   Yes
Prem
  :  
Photo Yes
Madhu
  :  
Photo   :   Yes
486 Ref No.   :   21989
Jhuggi ID   :   221-100/24
H.No.   :   N/76/224
Family Photo   :   Yes
Shashi
  :  
Photo Yes
Vijay
  :  
Photo   :   Yes
487 Ref No.   :   22054
Jhuggi ID   :   221-100/26
H.No.   :   N_76/189
Family Photo   :   Yes
Ramji Parsad
  :  
Photo Yes
Sita Devi
  :  
Photo   :   Yes
488 Ref No.   :   22101
Jhuggi ID   :   221-100/27
H.No.   :   N76/130
Family Photo   :   Yes
Sharda
  :  
Photo Yes
Raju
  :  
Photo   :   Yes
489 Ref No.   :   22371
Jhuggi ID   :   221-100/28
H.No.   :   N76/130
Family Photo   :   Yes
Rahul
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
490 Ref No.   :   22154
Jhuggi ID   :   221-100/29
H.No.   :   N76/174
Family Photo   :   Yes
Asha
  :  
Photo Yes
Bablu
  :  
Photo   :   No
491 Ref No.   :   22226
Jhuggi ID   :   221-100/30
H.No.   :   N76/345
Family Photo   :   Yes
Meera
  :  
Photo Yes
Charanjit
  :  
Photo   :   Yes
492 Ref No.   :   22191
Jhuggi ID   :   221-100/31
H.No.   :   N76/126
Family Photo   :   Yes
Rekha
  :  
Photo Yes
Gulshan Kumar
  :  
Photo   :   Yes
493 Ref No.   :   22329
Jhuggi ID   :   221-100/32
H.No.   :   N76/263
Family Photo   :   Yes
Shabana
  :  
Photo Yes
Md Sazid
  :  
Photo   :   Yes
494 Ref No.   :   22284
Jhuggi ID   :   221-100/33
H.No.   :   N76/134
Family Photo   :   Yes
Bhagwati
  :  
Photo Yes
Sunny
  :  
Photo   :   No
495 Ref No.   :   22446
Jhuggi ID   :   221-100/34
H.No.   :   N76/315
Family Photo   :   Yes
Surender Pal
  :  
Photo Yes
Amardeep
  :  
Photo   :   No
496 Ref No.   :   22502
Jhuggi ID   :   221-100/35
H.No.   :   N/76/224
Family Photo   :   Yes
Mukesh
  :  
Photo Yes
Ved Parkash
  :  
Photo   :   Yes
497 Ref No.   :   22700
Jhuggi ID   :   221-100/37
H.No.   :   B/109
Family Photo   :   Yes
Shameem Khan
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
498 Ref No.   :   22957
Jhuggi ID   :   221-100/38
H.No.   :   8127
Family Photo   :   Yes
Md Shakeel
  :  
Photo Yes
Firdus
  :  
Photo   :   Yes
499 Ref No.   :   23191
Jhuggi ID   :   221-100/39
H.No.   :   N76/237/2
Family Photo   :   Yes
Sajiya Begum
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
500 Ref No.   :   22739
Jhuggi ID   :   221-100/40
H.No.   :   N76/391
Family Photo   :   Yes
Rajiya Bano
  :  
Photo Yes
Md Azhar
  :  
Photo   :   No
501 Ref No.   :   22770
Jhuggi ID   :   221-100/41
H.No.   :   N76/267
Family Photo   :   Yes
Miskeena
  :  
Photo Yes
Md Rafik
  :  
Photo   :   Yes
502 Ref No.   :   22798
Jhuggi ID   :   221-100/42
H.No.   :   N76/393
Family Photo   :   Yes
Shama
  :  
Photo Yes
Md Ujaif
  :  
Photo   :   Yes
503 Ref No.   :   22851
Jhuggi ID   :   221-100/43
H.No.   :   N76/353
Family Photo   :   Yes
Irshad Ahmad
  :  
Photo Yes
Nazima Khatoon
  :  
Photo   :   Yes
504 Ref No.   :   22818
Jhuggi ID   :   221-100/44
H.No.   :   N76/295
Family Photo   :   Yes
Zameer Ahmad
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
505 Ref No.   :   22837
Jhuggi ID   :   221-100/45
H.No.   :   N76/292
Family Photo   :   Yes
Naeem
  :  
Photo Yes
Imran
  :  
Photo   :   No
506 Ref No.   :   22829
Jhuggi ID   :   221-100/45 (1)
H.No.   :   N76/292
Family Photo   :   Yes
Heena Parveen
  :  
Photo Yes
Aslam
  :  
Photo   :   Yes
507 Ref No.   :   22843
Jhuggi ID   :   221-100/46
H.No.   :   N76/297
Family Photo   :   Yes
Shahnaz
  :  
Photo Yes
Sahid
  :  
Photo   :   Yes
508 Ref No.   :   22924
Jhuggi ID   :   221-100/47 (1)
H.No.   :   N76/297
Family Photo   :   Yes
Rashida
  :  
Photo Yes
Md Zakir
  :  
Photo   :   Yes
509 Ref No.   :   22849
Jhuggi ID   :   221-100/47
H.No.   :   B412
Family Photo   :   Yes
Abdul Khalid
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
510 Ref No.   :   22945
Jhuggi ID   :   221-100/48 (1)
H.No.   :   414
Family Photo   :   Yes
Chand Mohammad
  :  
Photo Yes
Aali Mohammad
  :  
Photo   :   No
511 Ref No.   :   22936
Jhuggi ID   :   221-100/48
H.No.   :   414
Family Photo   :   Yes
Nur Ahmad
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
512 Ref No.   :   23154
Jhuggi ID   :   221-100/49
H.No.   :   N76/313
Family Photo   :   Yes
Hafeej
  :  
Photo Yes
Md Kaif
  :  
Photo   :   No
513 Ref No.   :   22970
Jhuggi ID   :   221-100/50
H.No.   :   N76/287
Family Photo   :   Yes
Asaphak
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
514 Ref No.   :   22983
Jhuggi ID   :   221-100/50 (1)
H.No.   :   N76/287
Family Photo   :   Yes
Shabnam
  :  
Photo Yes
Afifa
  :  
Photo   :   Yes
515 Ref No.   :   22992
Jhuggi ID   :   221-100/51
H.No.   :   N76/303
Family Photo   :   Yes
Md Salim
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
516 Ref No.   :   23004
Jhuggi ID   :   221-100/51 (1)
H.No.   :   N76/303
Family Photo   :   Yes
Mehsher
  :  
Photo Yes
Md Salim Malik
  :  
Photo   :   Yes
517 Ref No.   :   23025
Jhuggi ID   :   221-100/52
H.No.   :   N76/304
Family Photo   :   Yes
Saida
  :  
Photo Yes
Vakash
  :  
Photo   :   No
518 Ref No.   :   23043
Jhuggi ID   :   221-100/52 (1)
H.No.   :   N76/302
Family Photo   :   Yes
Akila Begum
  :  
Photo Yes
Md Ayyan
  :  
Photo   :   Yes
519 Ref No.   :   23087
Jhuggi ID   :   221-100/53 (1)
H.No.   :   N76/263
Family Photo   :   Yes
Sultana
  :  
Photo Yes
Md Mukeem
  :  
Photo   :   Yes
520 Ref No.   :   23069
Jhuggi ID   :   221-100/53
H.No.   :   N76/301
Family Photo   :   Yes
Md Saleem
  :  
Photo Yes
Firoja
  :  
Photo   :   Yes
521 Ref No.   :   23146
Jhuggi ID   :   221-100/54
H.No.   :   N76/401
Family Photo   :   Yes
Md Zikko
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
522 Ref No.   :   23119
Jhuggi ID   :   221-100/55 (1)
H.No.   :   N76/304
Family Photo   :   Yes
Zakiya Begam
  :  
Photo Yes
Md Aayan
  :  
Photo   :   No
523 Ref No.   :   23131
Jhuggi ID   :   221-100/56
H.No.   :   N76/304
Family Photo   :   Yes
Dilshad
  :  
Photo Yes
Md Jamal
  :  
Photo   :   Yes
524 Ref No.   :   21472
Jhuggi ID   :   221-114/1
H.No.   :   N-76/159
Family Photo   :   Yes
Maya Devi
  :  
Photo Yes
Lata
  :  
Photo   :   No
525 Ref No.   :   21231
Jhuggi ID   :   221-114/1
H.No.   :   n-76/250
Family Photo   :   Yes
Suman
  :  
Photo Yes
Gayatri
  :  
Photo   :   Yes
526 Ref No.   :   21494
Jhuggi ID   :   221-114/2
H.No.   :   N-76/135
Family Photo   :   Yes
Usha
  :  
Photo Yes
Tanish
  :  
Photo   :   Yes
527 Ref No.   :   21251
Jhuggi ID   :   221-114/2
H.No.   :   246
Family Photo   :   Yes
Sunita
  :  
Photo Yes
Gungun
  :  
Photo   :   Yes
528 Ref No.   :   21508
Jhuggi ID   :   221-114/2 (1)
H.No.   :   N-76/
Family Photo   :   Yes
Babita
  :  
Photo Yes
Lalit
  :  
Photo   :   Yes
529 Ref No.   :   21527
Jhuggi ID   :   221-114/3 (1)
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Seema
  :  
Photo Yes
Dev
  :  
Photo   :   Yes
530 Ref No.   :   20946
Jhuggi ID   :   221-114/3
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Rabiya
  :  
Photo Yes
Rafiya
  :  
Photo   :   Yes
531 Ref No.   :   21619
Jhuggi ID   :   221-114/4
H.No.   :   B-434
Family Photo   :   Yes
Farida Begum
  :  
Photo Yes
Md. Umar
  :  
Photo   :   Yes
532 Ref No.   :   21015
Jhuggi ID   :   221-114/4 (1)
H.No.   :   N76
Family Photo   :   Yes
Aasha Kishor
  :  
Photo Yes
Rihanshu Kishor
  :  
Photo   :   Yes
533 Ref No.   :   21038
Jhuggi ID   :   221-114/4 (2)
H.No.   :   N 76
Family Photo   :   Yes
Sawan Kishor
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
534 Ref No.   :   20991
Jhuggi ID   :   221-114/4
H.No.   :   N-76/248
Family Photo   :   Yes
Munni
  :  
Photo Yes
Priya
  :  
Photo   :   Yes
535 Ref No.   :   21653
Jhuggi ID   :   221-114/5
H.No.   :   124
Family Photo   :   Yes
Beena
  :  
Photo Yes
Rupali
  :  
Photo   :   Yes
536 Ref No.   :   21064
Jhuggi ID   :   221-114/6
H.No.   :   N-76/245
Family Photo   :   Yes
Rajiya Khatun
  :  
Photo Yes
Naushaba
  :  
Photo   :   No
537 Ref No.   :   21099
Jhuggi ID   :   221-114/6 (1)
H.No.   :   T 245
Family Photo   :   Yes
Chandani Begum
  :  
Photo Yes
Sajia
  :  
Photo   :   Yes
538 Ref No.   :   21583
Jhuggi ID   :   221-114/6
H.No.   :   N-76/133
Family Photo   :   Yes
Raj Dulari
  :  
Photo No
Ravi
  :  
Photo   :   No
539 Ref No.   :   21136
Jhuggi ID   :   221-114/7
H.No.   :   N-76/177
Family Photo   :   Yes
Razia
  :  
Photo Yes
Salma
  :  
Photo   :   Yes
540 Ref No.   :   21158
Jhuggi ID   :   221-114/7 (1)
H.No.   :   n-76/267
Family Photo   :   No
Salman
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
541 Ref No.   :   21718
Jhuggi ID   :   221-114/7
H.No.   :   N-76/132
Family Photo   :   Yes
Shakuntla
  :  
Photo Yes
Shiv Kumar
  :  
Photo   :   No
542 Ref No.   :   22832
Jhuggi ID   :   221-114/8
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Sunita
  :  
Photo Yes
Shivam
  :  
Photo   :   No
543 Ref No.   :   21200
Jhuggi ID   :   221-114/8
H.No.   :   n-76/235
Family Photo   :   No
Dharam Pal
  :  
Photo Yes
Laksh Raj
  :  
Photo   :   Yes
544 Ref No.   :   21774
Jhuggi ID   :   221-114/8 (1)
H.No.   :   N-176/125
Family Photo   :   Yes
Kiran
  :  
Photo Yes
Yaashika
  :  
Photo   :   Yes
545 Ref No.   :   21271
Jhuggi ID   :   221-114/9 (2)
H.No.   :   N76
Family Photo   :   Yes
Geeta
  :  
Photo Yes
Anand
  :  
Photo   :   Yes
546 Ref No.   :   21263
Jhuggi ID   :   221-114/9 (1)
H.No.   :   n-76/189
Family Photo   :   Yes
Lakshmi
  :  
Photo Yes
Isha
  :  
Photo   :   Yes
547 Ref No.   :   21188
Jhuggi ID   :   221-114/9
H.No.   :   n-76/189
Family Photo   :   Yes
Anita
  :  
Photo Yes
Tanishque
  :  
Photo   :   Yes
548 Ref No.   :   21882
Jhuggi ID   :   221-114/9 (1)
H.No.   :   124
Family Photo   :   Yes
Kavita
  :  
Photo Yes
Mohit
  :  
Photo   :   Yes
549 Ref No.   :   21830
Jhuggi ID   :   221-114/9
H.No.   :   n-76/130
Family Photo   :   Yes
Bimla
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
550 Ref No.   :   21944
Jhuggi ID   :   221-114/10
H.No.   :   N-76/128
Family Photo   :   Yes
Shahjahan
  :  
Photo Yes
Suhel
  :  
Photo   :   No
551 Ref No.   :   21286
Jhuggi ID   :   221-114/10
H.No.   :   n-76/240
Family Photo   :   Yes
Maina Devi
  :  
Photo Yes
Priyanka
  :  
Photo   :   Yes
552 Ref No.   :   21299
Jhuggi ID   :   221-114/12
H.No.   :   193
Family Photo   :   Yes
Anchi
  :  
Photo Yes
Rajan
  :  
Photo   :   No
553 Ref No.   :   21326
Jhuggi ID   :   221-114/13
H.No.   :   n-76/196
Family Photo   :   Yes
Santos
  :  
Photo Yes
Poonam
  :  
Photo   :   Yes
554 Ref No.   :   22839
Jhuggi ID   :   221-114/13
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Jyoti
  :  
Photo Yes
Ashwani
  :  
Photo   :   Yes
555 Ref No.   :   22033
Jhuggi ID   :   221-114/14
H.No.   :   n-76/120
Family Photo   :   Yes
Anita
  :  
Photo Yes
Kirti
  :  
Photo   :   Yes
556 Ref No.   :   21352
Jhuggi ID   :   221-114/14
H.No.   :   195
Family Photo   :   Yes
Usha Rani
  :  
Photo Yes
Disha
  :  
Photo   :   Yes
557 Ref No.   :   22076
Jhuggi ID   :   221-114/15
H.No.   :   N-76/122
Family Photo   :   Yes
Asifa
  :  
Photo Yes
Muskan
  :  
Photo   :   Yes
558 Ref No.   :   22142
Jhuggi ID   :   221-114/16
H.No.   :   117
Family Photo   :   Yes
Dharmender
  :  
Photo Yes
Himanshi
  :  
Photo   :   Yes
559 Ref No.   :   22165
Jhuggi ID   :   221-114/16 (1)
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Lado Devi
  :  
Photo Yes
Pradeep
  :  
Photo   :   Yes
560 Ref No.   :   21390
Jhuggi ID   :   221-114/16
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Kavita
  :  
Photo Yes
Kartik Karotiya
  :  
Photo   :   Yes
561 Ref No.   :   21400
Jhuggi ID   :   221-114/17
H.No.   :   n-76/350
Family Photo   :   Yes
Prem Lata
  :  
Photo Yes
Shiva
  :  
Photo   :   Yes
562 Ref No.   :   21410
Jhuggi ID   :   221-114/18
H.No.   :   n-76/199
Family Photo   :   Yes
Asha
  :  
Photo Yes
Rahul
  :  
Photo   :   Yes
563 Ref No.   :   21419
Jhuggi ID   :   221-114/18 (1)
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Mamta
  :  
Photo Yes
Kunal
  :  
Photo   :   Yes
564 Ref No.   :   22824
Jhuggi ID   :   221-114/18
H.No.   :   n-76/118
Family Photo   :   Yes
Prem
  :  
Photo Yes
Sheetal
  :  
Photo   :   No
565 Ref No.   :   22258
Jhuggi ID   :   221-114/19 (1)
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Savitri
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
566 Ref No.   :   22287
Jhuggi ID   :   221-114/20
H.No.   :   589
Family Photo   :   Yes
Jyoti Kumari
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
567 Ref No.   :   22306
Jhuggi ID   :   221-114/21
H.No.   :   N-76
Family Photo   :   Yes
Shivna
  :  
Photo Yes
Yashika
  :  
Photo   :   Yes
568 Ref No.   :   22380
Jhuggi ID   :   221-114/22 (1)
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Savita
  :  
Photo Yes
Rohit
  :  
Photo   :   Yes
569 Ref No.   :   22348
Jhuggi ID   :   221-114/22
H.No.   :   111 DHOBI GHAT
Family Photo   :   Yes
Shakuntala
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
570 Ref No.   :   22463
Jhuggi ID   :   221-114/23 (1)
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Sanju
  :  
Photo Yes
Lala
  :  
Photo   :   Yes
571 Ref No.   :   22426
Jhuggi ID   :   221-114/23
H.No.   :   n-76/114
Family Photo   :   Yes
Sandeep
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
572 Ref No.   :   22513
Jhuggi ID   :   221-114/24
H.No.   :   N 76/113
Family Photo   :   Yes
Jagdish
  :  
Photo Yes
Kajal
  :  
Photo   :   Yes
573 Ref No.   :   22553
Jhuggi ID   :   221-114/25
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Mangal
  :  
Photo Yes
Rajni
  :  
Photo   :   No
574 Ref No.   :   22611
Jhuggi ID   :   221-114/26
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Inder
  :  
Photo Yes
Vikas
  :  
Photo   :   No
575 Ref No.   :   22811
Jhuggi ID   :   221-114/27
H.No.   :   n-78/105
Family Photo   :   Yes
Geeta
  :  
Photo Yes
Yashwant
  :  
Photo   :   Yes
576 Ref No.   :   22693
Jhuggi ID   :   221-114/29
H.No.   :   N-76
Family Photo   :   Yes
Om Prakash
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
577 Ref No.   :   22729
Jhuggi ID   :   221-114/30
H.No.   :   N76/107
Family Photo   :   Yes
Kiran
  :  
Photo Yes
Mukesh
  :  
Photo   :   Yes
578 Ref No.   :   22777
Jhuggi ID   :   221-114/30 (1)
H.No.   :   107
Family Photo   :   Yes
Vipin
  :  
Photo Yes
Mohit
  :  
Photo   :   Yes
579 Ref No.   :   20965
Jhuggi ID   :   221-118/1
H.No.   :   N 76
Family Photo   :   Yes
Renu
  :  
Photo Yes
Shefali
  :  
Photo   :   Yes
580 Ref No.   :   21141
Jhuggi ID   :   221-118/2
H.No.   :   3
Family Photo   :   Yes
Rajwati
  :  
Photo Yes
Laxman
  :  
Photo   :   Yes
581 Ref No.   :   21162
Jhuggi ID   :   221-118/2
H.No.   :  
Family Photo   :   No
Rajesh
  :  
Photo Yes
Varun
  :  
Photo   :   Yes
582 Ref No.   :   21011
Jhuggi ID   :   221-118/5
H.No.   :   N-76/210
Family Photo   :   Yes
Saroj
Voter ID Card   :   NCR1945442
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
583 Ref No.   :   21036
Jhuggi ID   :   221-118/6
H.No.   :   210
Family Photo   :   Yes
Sangita
Voter ID Card   :   NCR0133249
Photo Yes
Samar
  :  
Photo   :   Yes
584 Ref No.   :   21075
Jhuggi ID   :   221-118/7
H.No.   :   N-76/258
Family Photo   :   Yes
Kehkasha
Voter ID Card   :  
Photo Yes
Sayyed Rehaan
  :  
Photo   :   Yes
585 Ref No.   :   21054
Jhuggi ID   :   221-118/7
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Santosh
  :  
Photo Yes
Sanju
  :  
Photo   :   Yes
586 Ref No.   :   21207
Jhuggi ID   :   221-118/11
H.No.   :   B 342
Family Photo   :   Yes
Shama Parvin
  :  
Photo Yes
Aliya Tabassum
  :  
Photo   :   No
587 Ref No.   :   21217
Jhuggi ID   :   221-118/11 (1)
H.No.   :   5714
Family Photo   :   Yes
Mohammad Mahtab Alam
  :  
Photo Yes
Nazia
  :  
Photo   :   No
588 Ref No.   :   21254
Jhuggi ID   :   221-118/12
H.No.   :   256
Family Photo   :   Yes
Gulshan
  :  
Photo Yes
Ajeem
  :  
Photo   :   Yes
589 Ref No.   :   21238
Jhuggi ID   :   221-118/12 (1)
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Surinder Kumar Puri
  :  
Photo Yes
Akhil Puri
  :  
Photo   :   No
590 Ref No.   :   21269
Jhuggi ID   :   221-118/13
H.No.   :   201
Family Photo   :   Yes
Sanjay
  :  
Photo Yes
Snil
  :  
Photo   :   Yes
591 Ref No.   :   21285
Jhuggi ID   :   221-118/15
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Sehnaz
  :  
Photo Yes
Rahish
  :  
Photo   :   No
592 Ref No.   :   21314
Jhuggi ID   :   221-118/16
H.No.   :   214
Family Photo   :   Yes
Reshma
Voter ID Card   :   LTD0933069
Photo Yes
Nagma
  :  
Photo   :   Yes
593 Ref No.   :   21351
Jhuggi ID   :   221-118/17
H.No.   :   401
Family Photo   :   Yes
Yashmeen
  :  
Photo Yes
Nazmeen
  :  
Photo   :   Yes
594 Ref No.   :   21377
Jhuggi ID   :   221-118/18
H.No.   :   215
Family Photo   :   Yes
Amina
Voter ID Card   :   NCR1987865
Photo Yes
Sameena
  :  
Photo   :   Yes
595 Ref No.   :   21391
Jhuggi ID   :   221-118/19
H.No.   :   251
Family Photo   :   Yes
Sabina
  :  
Photo Yes
Tarnnum
  :  
Photo   :   No
596 Ref No.   :   21407
Jhuggi ID   :   221-118/20 (1)
H.No.   :   n-76/201
Family Photo   :   Yes
Zenab
Voter ID Card   :   NCR1662311
Photo Yes
Kalamuddin
  :  
Photo   :   No
597 Ref No.   :   21402
Jhuggi ID   :   221-118/20
H.No.   :   201
Family Photo   :   Yes
Rashida Begum
  :  
Photo Yes
Sayma
  :  
Photo   :   No
598 Ref No.   :   21416
Jhuggi ID   :   221-118/21
H.No.   :   314
Family Photo   :   Yes
Raj Kumari
  :  
Photo Yes
Aanchal
  :  
Photo   :   No
599 Ref No.   :   21422
Jhuggi ID   :   221-118/22
H.No.   :   212
Family Photo   :   Yes
Usha
  :  
Photo No
Komal
  :  
Photo   :   Yes
600 Ref No.   :   21426
Jhuggi ID   :   221-118/23
H.No.   :   254
Family Photo   :   Yes
Mahroom
  :  
Photo Yes
Shubhan
  :  
Photo   :   Yes
601 Ref No.   :   21485
Jhuggi ID   :   221-118/24 (1)
H.No.   :  
Family Photo   :   No
Sunder
  :  
Photo Yes
Karan
  :  
Photo   :   Yes
602 Ref No.   :   21474
Jhuggi ID   :   221-118/24
H.No.   :   294
Family Photo   :   Yes
Bimla
  :  
Photo Yes
Arjun
  :  
Photo   :   Yes
603 Ref No.   :   21511
Jhuggi ID   :   221-118/25 (1)
H.No.   :   253
Family Photo   :   Yes
Shaanbaaz
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
604 Ref No.   :   21503
Jhuggi ID   :   221-118/25
H.No.   :   253
Family Photo   :   Yes
Saharaj
  :  
Photo Yes
Samad
  :  
Photo   :   Yes
605 Ref No.   :   21521
Jhuggi ID   :   221-118/26
H.No.   :   258
Family Photo   :   Yes
Raziya
  :  
Photo Yes
Mohd. Danish
  :  
Photo   :   Yes
606 Ref No.   :   21556
Jhuggi ID   :   221-118/27
H.No.   :   219
Family Photo   :   Yes
Radha
  :  
Photo Yes
Vikas Chavaria
  :  
Photo   :   Yes
607 Ref No.   :   21607
Jhuggi ID   :   221-118/28
H.No.   :   N-76/202
Family Photo   :   Yes
Rajni
  :  
Photo Yes
Orit
  :  
Photo   :   No
608 Ref No.   :   21649
Jhuggi ID   :   221-118/28 (1)
H.No.   :   202
Family Photo   :   Yes
Manish
Voter ID Card   :   NCR2123081
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
609 Ref No.   :   21729
Jhuggi ID   :   221-118/29
H.No.   :   315
Family Photo   :   Yes
Hasina Bano
Voter ID Card   :   DL/06/062/043002
Photo Yes
Mo. Amaal
  :  
Photo   :   Yes
610 Ref No.   :   21781
Jhuggi ID   :   221-118/30
H.No.   :   314
Family Photo   :   Yes
Nafisa Begam
Voter ID Card   :   DL/06/062/042706
Photo Yes
Saeem Khan
  :  
Photo   :   Yes
611 Ref No.   :   21817
Jhuggi ID   :   221-118/30 (1)
H.No.   :   n-76/314
Family Photo   :   Yes
Uzaif Khan
Voter ID Card   :   NCR1986305
Photo Yes

  :  
Photo   :   Yes
612 Ref No.   :   21951
Jhuggi ID   :   221-118/31
H.No.   :   N-76/270
Family Photo   :   Yes
Nafeesa
  :  
Photo Yes
Zubair Ahmed
  :  
Photo   :   Yes
613 Ref No.   :   22187
Jhuggi ID   :   221-118/34
H.No.   :   N-76/10
Family Photo   :   Yes
Sheela
  :  
Photo Yes
Mohit
  :  
Photo   :   Yes
614 Ref No.   :   22227
Jhuggi ID   :   221-118/35
H.No.   :   76/9
Family Photo   :   Yes
Vishnu
  :  
Photo Yes
Mayank
  :  
Photo   :   Yes
615 Ref No.   :   22276
Jhuggi ID   :   221-118/35
H.No.   :   N-76/7
Family Photo   :   Yes
Asma
  :  
Photo Yes
Nasir
  :  
Photo   :   Yes
616 Ref No.   :   22727
Jhuggi ID   :   221-118/36
H.No.   :   n-76/8
Family Photo   :   Yes
Sonu
Voter ID Card   :   NCR0139873
Photo Yes
Shivam
  :  
Photo   :   No
617 Ref No.   :   22335
Jhuggi ID   :   221-118/37 (1)
H.No.   :   N-76/07
Family Photo   :   Yes
Zahid
  :  
Photo Yes
Tahmur
  :  
Photo   :   Yes
618 Ref No.   :   22472
Jhuggi ID   :   221-118/37 (2)
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Javed Alam
  :  
Photo Yes
Md Kaif
  :  
Photo   :   Yes
619 Ref No.   :   22311
Jhuggi ID   :   221-118/37
H.No.   :   N-76/07
Family Photo   :   Yes
Asma
  :  
Photo Yes
Junaid
  :  
Photo   :   Yes
620 Ref No.   :   22538
Jhuggi ID   :   221-118/38 (1)
H.No.   :   N 76/6
Family Photo   :   Yes
Chitra
Voter ID Card   :   DL/06/062/042284
Photo Yes
Rishi
  :  
Photo   :   Yes
621 Ref No.   :   22497
Jhuggi ID   :   221-118/38
H.No.   :   N76/7
Family Photo   :   Yes
Renu
Voter ID Card   :   NCR1704343
Photo Yes
Mayank
  :  
Photo   :   Yes
622 Ref No.   :   22568
Jhuggi ID   :   221-118/39
H.No.   :   05
Family Photo   :   Yes
Geeta
  :  
Photo Yes
Shankar
  :  
Photo   :   Yes
623 Ref No.   :   22601
Jhuggi ID   :   221-118/39
H.No.   :   n-76/4
Family Photo   :   Yes
Singar Wati
  :  
Photo Yes
Sangeeta
  :  
Photo   :   Yes
624 Ref No.   :   22645
Jhuggi ID   :   221-118/41
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Kavita
  :  
Photo Yes
Chirag
  :  
Photo   :   No
625 Ref No.   :   22663
Jhuggi ID   :   221-118/42
H.No.   :   408
Family Photo   :   Yes
Taro
  :  
Photo Yes
Sanjay
  :  
Photo   :   No
626 Ref No.   :   22694
Jhuggi ID   :   221-118/43
H.No.   :   n-76/3a
Family Photo   :   Yes
Shamsheer
  :  
Photo Yes
Shabana
  :  
Photo   :   No
627 Ref No.   :   22793
Jhuggi ID   :   221-118/44
H.No.   :   n-76/296
Family Photo   :   Yes
Anita
  :  
Photo Yes
Sonam
  :  
Photo   :   Yes
628 Ref No.   :   22814
Jhuggi ID   :   221-118/45
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Hariya
  :  
Photo Yes
Gaurav
  :  
Photo   :   No
629 Ref No.   :   22822
Jhuggi ID   :   221-118/45 (1)
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Dalip
  :  
Photo Yes
Tamanna
  :  
Photo   :   No
630 Ref No.   :   174809
Jhuggi ID   :   221-191/1
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Nazma
  :  
Photo Yes
Nawab
  :  
Photo   :   Yes
631 Ref No.   :   175106
Jhuggi ID   :   221-191/3
H.No.   :   N-76/261
Family Photo   :   Yes
Munesh
  :  
Photo Yes
Anjana
  :  
Photo   :   Yes
632 Ref No.   :   175302
Jhuggi ID   :   221-191/4
H.No.   :   N-76/65
Family Photo   :   Yes
Sarvesh
  :  
Photo Yes
Denesh
  :  
Photo   :   Yes