Slum Name: Near Haryana Dharamshala on Najafgarh Drain G-Block, Karam Pura
Slum Code: 66   DUSIB Division: C-04   AC No. 66

S.NO. Jhuggi Details HOF Spouse
1 Ref No.   :   221899
Jhuggi ID   :   066-6/1 (1)
H.No.   :   T-44D
Family Photo   :   Yes
Deepak Bharadwaj
  :  
Photo Yes
Lavanya
  :  
Photo   :   Yes
2 Ref No.   :   221892
Jhuggi ID   :   066-6/1
H.No.   :   T-44D
Family Photo   :   Yes
Anita
Voter ID Card   :   SZM 0900480
Photo Yes
Suresh Bharadwaj
Voter ID Card   :   DL/06/065/084498
Photo   :   Yes
3 Ref No.   :   221902
Jhuggi ID   :   066-6/2
H.No.   :   T-44
Family Photo   :   Yes
Phool Kumari
Voter ID Card   :   MJD 1218072
Photo Yes
Bhoop Ram
Voter ID Card   :   MJD 1217207
Photo   :   Yes
4 Ref No.   :   221918
Jhuggi ID   :   066-6/3
H.No.   :   T-102
Family Photo   :   Yes
Rishi Pal
Voter ID Card   :   MJD 0878041
Photo Yes
Shakuntla Devi
  :  
Photo   :   Yes
5 Ref No.   :   221933
Jhuggi ID   :   066-6/4
H.No.   :   T-28
Family Photo   :   Yes
Sarda Devi
Ration Card   :   077001129486
Photo Yes
Yatish Chander
Voter ID Card   :   DL/06/065/084058
Photo   :   Yes
6 Ref No.   :   221943
Jhuggi ID   :   066-6/5
H.No.   :   T-5
Family Photo   :   Yes
Krishan Kumar Yadav
Voter ID Card   :   SZM 0899054
Photo Yes
Radha
Ration Card   :   077001130272
Photo   :   Yes
7 Ref No.   :   221956
Jhuggi ID   :   066-6/6
H.No.   :   T-8
Family Photo   :   Yes
Ranjana
Voter ID Card   :   SZM 0577833
Photo Yes
Ashok Kumar
  :  
Photo   :   Yes
8 Ref No.   :   221963
Jhuggi ID   :   066-6/7
H.No.   :   T-9
Family Photo   :   Yes
Shakuntala Dubey
Ration Card   :   077004729124
Photo Yes
Uma Shankar Dubey
Voter ID Card   :   DL/06/065/084567
Photo   :   Yes
9 Ref No.   :   221977
Jhuggi ID   :   066-6/8
H.No.   :   T-26
Family Photo   :   Yes
Sunina
Voter ID Card   :   SZM 0899633
Photo Yes
Singhasan Rai
  :  
Photo   :   Yes
10 Ref No.   :   221989
Jhuggi ID   :   066-6/9
H.No.   :   T-12
Family Photo   :   Yes
Hasmat Tulla
Voter ID Card   :   SZM 0899187
Photo Yes
Phule Nisha
Voter ID Card   :   SZM 0899195
Photo   :   Yes
11 Ref No.   :   222005
Jhuggi ID   :   066-6/10
H.No.   :   T-13
Family Photo   :   Yes
Prem Wati
Voter ID Card   :   SZM 0899252
Photo Yes
Pooja
  :  
Photo   :   No
12 Ref No.   :   222010
Jhuggi ID   :   066-6/10 (1)
H.No.   :   T-13
Family Photo   :   Yes
Sangeeta
Voter ID Card   :   MJD 1221498
Photo Yes
Sham Sundar
  :  
Photo   :   Yes
13 Ref No.   :   222013
Jhuggi ID   :   066-6/10 (2)
H.No.   :   T-13
Family Photo   :   Yes
Ram Chander
Voter ID Card   :   MJD 1212117
Photo Yes
Jyoti Chaurasiya
  :  
Photo   :   Yes
14 Ref No.   :   221823
Jhuggi ID   :   066-27/1
H.No.   :   T.35
Family Photo   :   Yes
Munni Devi
Voter ID Card   :   SZM0900043
Photo Yes
Sarita
  :  
Photo   :   No
15 Ref No.   :   221829
Jhuggi ID   :   066-27/2
H.No.   :   T.33
Family Photo   :   Yes
Davinder Kumar
Voter ID Card   :   SZM0899997
Photo Yes
Meena Devi
  :  
Photo   :   Yes
16 Ref No.   :   221838
Jhuggi ID   :   066-27/3
H.No.   :   T.33
Family Photo   :   Yes
Ghanshyam
Voter ID Card   :   SZM0899971
Photo Yes
Sheela Devi
Voter ID Card   :   CHNPD8414M
Photo   :   Yes
17 Ref No.   :   221843
Jhuggi ID   :   066-27/4
H.No.   :   T.34
Family Photo   :   Yes
Bharosi Lal
Voter ID Card   :   SZM0900027
Photo Yes
Kiran Devi
Voter ID Card   :   Szm0900035
Photo   :   Yes
18 Ref No.   :   221852
Jhuggi ID   :   066-27/5
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Arya Samaj
  :  
Photo No

  :  
Photo   :   No
19 Ref No.   :   221860
Jhuggi ID   :   066-27/6
H.No.   :   T.14
Family Photo   :   Yes
Anita Devi
Voter ID Card   :   MJD0877050
Photo Yes
Gangdev Sharma
Voter ID Card   :   SZM0899260
Photo   :   Yes
20 Ref No.   :   221877
Jhuggi ID   :   066-27/7 (1)
H.No.   :   T.63
Family Photo   :   Yes
Ram Nagina
Voter ID Card   :   SZM0900902
Photo Yes
Subhago Devi
Voter ID Card   :   MJD0878694
Photo   :   Yes
21 Ref No.   :   221872
Jhuggi ID   :   066-27/7
H.No.   :   T.63
Family Photo   :   Yes
Lalita Devi
Voter ID Card   :   SZM0900928
Photo Yes
Vijay Kumar
Voter ID Card   :   SZM0900910
Photo   :   Yes
22 Ref No.   :   221896
Jhuggi ID   :   066-27/8 (1)
H.No.   :   T.44
Family Photo   :   Yes
Rakesh
  :  
Photo Yes
Rajwanti Bhardwaj
Voter ID Card   :   MJD0875229
Photo   :   Yes
23 Ref No.   :   221885
Jhuggi ID   :   066-27/8
H.No.   :   T.44
Family Photo   :   Yes
Santosh Devi
Voter ID Card   :   SZM0900456
Photo Yes
S B Bhardwaj
Voter ID Card   :   SZM0900381
Photo   :   Yes
24 Ref No.   :   221911
Jhuggi ID   :   066-27/9
H.No.   :   T.101
Family Photo   :   Yes
Moor Mati
Voter ID Card   :   SZM0919696
Photo Yes
Satish
  :  
Photo   :   No
25 Ref No.   :   221826
Jhuggi ID   :   066-64/1 (2)
H.No.   :   39
Family Photo   :   Yes
Pooja
  :  
Photo Yes
Aakesh
Voter ID Card   :   Dl.06.065.084242
Photo   :   Yes
26 Ref No.   :   221837
Jhuggi ID   :   066-64/2
H.No.   :   36
Family Photo   :   Yes
Ram Parkash
  :  
Photo Yes
Asha Devi
Voter ID Card   :   Szm0900159
Photo   :   Yes
27 Ref No.   :   221923
Jhuggi ID   :   066-64/3 (11)
H.No.   :   58
Family Photo   :   Yes
Meena Devi
  :  
Photo Yes
Satender
Voter ID Card   :   Mjd1192228
Photo   :   Yes
28 Ref No.   :   221859
Jhuggi ID   :   066-64/3
H.No.   :   19
Family Photo   :   Yes
Bimla Devi
  :  
Photo Yes
Bindeshwari Parshad
Voter ID Card   :   Mjd1074483
Photo   :   Yes
29 Ref No.   :   221866
Jhuggi ID   :   066-64/3 (1)
H.No.   :   19
Family Photo   :   Yes
Dinesh Kumar
  :  
Photo Yes
Manju Rani
Voter ID Card   :   Szm1577766
Photo   :   Yes
30 Ref No.   :   221875
Jhuggi ID   :   066-64/4
H.No.   :   59
Family Photo   :   Yes
Seetu
  :  
Photo Yes
Gautam Kumar
  :  
Photo   :   Yes
31 Ref No.   :   221882
Jhuggi ID   :   066-64/4 (1)
H.No.   :   58
Family Photo   :   Yes
Bachchi Devi
  :  
Photo Yes
Baleshwar
Voter ID Card   :   Szm0900811
Photo   :   Yes
32 Ref No.   :   221927
Jhuggi ID   :   066-64/5
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Dusib Shauchalay
  :  
Photo No

  :  
Photo   :   No
33 Ref No.   :   221932
Jhuggi ID   :   066-64/6
H.No.   :   32
Family Photo   :   Yes
Hariom Aggrawal
  :  
Photo Yes
Asha Devi
  :  
Photo   :   Yes
34 Ref No.   :   221945
Jhuggi ID   :   066-64/7
H.No.   :   26
Family Photo   :   Yes
Janardan Raj
  :  
Photo Yes
Sanjay Kumar
  :  
Photo   :   No
35 Ref No.   :   221844
Jhuggi ID   :   066-107/1
H.No.   :   T40
Family Photo   :   Yes
Kesar Devi
Voter ID Card   :   SZM0900282
Photo Yes
Surender
  :  
Photo   :   Yes
36 Ref No.   :   221851
Jhuggi ID   :   066-107/2 (6)
H.No.   :   T41
Family Photo   :   Yes
Janakdulari
Voter ID Card   :   SZM0900316
Photo Yes
Chandan
  :  
Photo   :   No
37 Ref No.   :   221853
Jhuggi ID   :   066-107/2 (1)
H.No.   :   T41
Family Photo   :   Yes
Avdhesh Rai
Voter ID Card   :   SZM0900324
Photo Yes
Krishna Kumari
Voter ID Card   :   SZM0900332
Photo   :   Yes
38 Ref No.   :   221863
Jhuggi ID   :   066-107/3
H.No.   :   T10
Family Photo   :   Yes
Meenu Gupta
Voter ID Card   :   MJD0877191
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
39 Ref No.   :   221864
Jhuggi ID   :   066-107/4
H.No.   :   T11
Family Photo   :   Yes
Radha Devi
Ration Card   :   077001129450
Photo Yes
Gopal
  :  
Photo   :   Yes
40 Ref No.   :   221876
Jhuggi ID   :   066-107/5
H.No.   :   T47
Family Photo   :   Yes
Sunita
Voter ID Card   :   SZM0900498
Photo Yes
Annu
  :  
Photo   :   No
41 Ref No.   :   221883
Jhuggi ID   :   066-107/6
H.No.   :   T73
Family Photo   :   Yes
Jairam
Voter ID Card   :   DL/06/065/090575
Photo Yes
Rahul Koli
  :  
Photo   :   No
42 Ref No.   :   221888
Jhuggi ID   :   066-107/7
H.No.   :   T44
Family Photo   :   Yes
Pawan Bhardwaj
Voter ID Card   :   MJD0875260
Photo Yes
Manju Devi
  :  
Photo   :   Yes
43 Ref No.   :   221897
Jhuggi ID   :   066-107/8
H.No.   :   T44
Family Photo   :   Yes
Gurvinder Kaur
Voter ID Card   :   DL/03/032/072396
Photo Yes
Kuldeep Maan
Voter ID Card   :   SZM2073483
Photo   :   Yes
44 Ref No.   :   221906
Jhuggi ID   :   066-107/9
H.No.   :   T67
Family Photo   :   Yes
Pradeep Kumar
Voter ID Card   :   SZM1572767
Photo Yes
Inderjeet
  :  
Photo   :   No
45 Ref No.   :   221910
Jhuggi ID   :   066-107/10 (1)
H.No.   :   T66
Family Photo   :   Yes
Binita Devi
Voter ID Card   :   SZM1720051
Photo Yes
Shri Krishna
Voter ID Card   :   SZM0919514
Photo   :   Yes
46 Ref No.   :   221924
Jhuggi ID   :   066-107/11
H.No.   :   T66
Family Photo   :   Yes
Sushila Devi
Voter ID Card   :   SZM0901025
Photo Yes
Bal Krishan
  :  
Photo   :   Yes
47 Ref No.   :   221941
Jhuggi ID   :   066-107/12 (1)
H.No.   :   T22
Family Photo   :   Yes
Mamta
  :  
Photo Yes
Prakash Chand
  :  
Photo   :   Yes
48 Ref No.   :   221936
Jhuggi ID   :   066-107/12
H.No.   :   T22
Family Photo   :   Yes
Kamla Wati
  :  
Photo Yes
Sohan Lal
  :  
Photo   :   Yes
49 Ref No.   :   221948
Jhuggi ID   :   066-107/13
H.No.   :   T74
Family Photo   :   Yes
Rohit Koli
Voter ID Card   :   SZM2144491
Photo Yes
Heera Lal
  :  
Photo   :   No
50 Ref No.   :   221955
Jhuggi ID   :   066-107/14
H.No.   :   T5
Family Photo   :   Yes
Pradeep Kumar
Voter ID Card   :   SZM0899062
Photo Yes
Kalawati Yadav
Voter ID Card   :   MJD1208990
Photo   :   Yes
51 Ref No.   :   190622
Jhuggi ID   :   066-152/1
H.No.   :   67
Family Photo   :   Yes
Manisha Devi
  :  
Photo Yes
Inderjeet
Voter ID Card   :   MJD0880013
Photo   :   Yes
52 Ref No.   :   190352
Jhuggi ID   :   066-152/1
H.No.   :   T-68
Family Photo   :   Yes
Babita Devi
Voter ID Card   :   MJD1214477
Photo Yes
Ram Iqbal
Voter ID Card   :   MJD1214469
Photo   :   Yes
53 Ref No.   :   190761
Jhuggi ID   :   066-152/3 (1)
H.No.   :   T66
Family Photo   :   Yes
Binota Devi
  :  
Photo Yes
Shri Krishan
Voter ID Card   :   SZM0919514
Photo   :   Yes
54 Ref No.   :   190798
Jhuggi ID   :   066-152/4
H.No.   :   T 66
Family Photo   :   Yes
Sonmati
  :  
Photo Yes
Ram Krishan
Voter ID Card   :   SZM0919506
Photo   :   Yes
55 Ref No.   :   190853
Jhuggi ID   :   066-152/5
H.No.   :   T 69
Family Photo   :   Yes
Samawati Devi
  :  
Photo Yes
Ram Ashray Yadav
Voter ID Card   :   SZM0901074
Photo   :   Yes
56 Ref No.   :   190896
Jhuggi ID   :   066-152/5 (1)
H.No.   :   T 69
Family Photo   :   Yes
Sangeeta Devi
  :  
Photo Yes
Ram Awadh Yadav
Voter ID Card   :   SZM2035921
Photo   :   Yes
57 Ref No.   :   190988
Jhuggi ID   :   066-152/6 (1)
H.No.   :   T 69
Family Photo   :   Yes
Maneesha Yadav
  :  
Photo Yes
Akhilesh Kumar Yadav
Voter ID Card   :   SZM141224
Photo   :   Yes
58 Ref No.   :   190938
Jhuggi ID   :   066-152/6
H.No.   :   T69
Family Photo   :   Yes
Kamla Devi
  :  
Photo Yes
Inder Jeet Yadav
Voter ID Card   :   DL/06/065/090554
Photo   :   Yes
59 Ref No.   :   191022
Jhuggi ID   :   066-152/6 (11)
H.No.   :   T69
Family Photo   :   Yes
Yadav Kanchan Pappu
  :  
Photo Yes
Kamlesh Kumar Yadav
Pan Card   :   AGRPY5648P
Photo   :   Yes
60 Ref No.   :   191087
Jhuggi ID   :   066-152/7 (2)
H.No.   :   65
Family Photo   :   Yes
Ramita Yadav
  :  
Photo Yes
Om Parkash Yadav
Pan Card   :   AUCPY1469K
Photo   :   Yes
61 Ref No.   :   191157
Jhuggi ID   :   066-152/8
H.No.   :   T 64
Family Photo   :   Yes
Sharda Parsad Yadav
Voter ID Card   :   SZM1529022
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
62 Ref No.   :   191197
Jhuggi ID   :   066-152/8 (10)
H.No.   :   T64
Family Photo   :   Yes
Rita Yadav
  :  
Photo Yes
Shambhu Yadav
Voter ID Card   :   SZM0900944
Photo   :   Yes
63 Ref No.   :   188069
Jhuggi ID   :   066-161/9 (1)
H.No.   :   T-31 karam pura
Family Photo   :   Yes
Krishna Devi
Voter ID Card   :   MJD0877035
Photo Yes
Mukesh Kumar
Voter ID Card   :   MJD0877316
Photo   :   Yes
64 Ref No.   :   188117
Jhuggi ID   :   066-161/10
H.No.   :   T/30 karam pura
Family Photo   :   Yes
Shakheel Ahmed
Voter ID Card   :   MJD1027101
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
65 Ref No.   :   188189
Jhuggi ID   :   066-161/13
H.No.   :   T-27 karam pura
Family Photo   :   Yes
Ajay Kumar Chatterji
Voter ID Card   :   SZM0899658
Photo Yes
Jyoti Chatterji
  :  
Photo   :   Yes
66 Ref No.   :   188246
Jhuggi ID   :   066-161/13 (1)
H.No.   :   T-27 karampur
Family Photo   :   Yes
Abhinsv Cgatterji
Voter ID Card   :   SZM1506682
Photo Yes
Bhawna
Voter ID Card   :   SZM1584381
Photo   :   No
67 Ref No.   :   188427
Jhuggi ID   :   066-161/14 (1)
H.No.   :   T-26 karam pura
Family Photo   :   Yes
Vibha Raj
Voter ID Card   :   MJD1216464
Photo Yes
Pawan Kumar
Voter ID Card   :   MJD1213826
Photo   :   Yes
68 Ref No.   :   188623
Jhuggi ID   :   066-161/19
H.No.   :   T-41 karma puri
Family Photo   :   Yes
Janak Dulari
Voter ID Card   :   SZM0900316
Photo Yes
Avdhesh Raj
  :  
Photo   :   Yes
69 Ref No.   :   188757
Jhuggi ID   :   066-161/21
H.No.   :   T/39 karam pura
Family Photo   :   Yes
Noorwati
Voter ID Card   :   SZM0900233
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
70 Ref No.   :   188776
Jhuggi ID   :   066-161/21 (5)
H.No.   :   T-39 karam pura
Family Photo   :   Yes
Preeti Mehra
Voter ID Card   :   SZM1687028
Photo Yes
Jagdish Chander Mehra
Voter ID Card   :   MJD1073626
Photo   :   Yes
71 Ref No.   :   188708
Jhuggi ID   :   066-161/22
H.No.   :   T-37 karam pura
Family Photo   :   Yes
Meera Devi
Voter ID Card   :   SZM0900175
Photo Yes
Hari Singh
Voter ID Card   :   MJD0875971
Photo   :   Yes
72 Ref No.   :   188676
Jhuggi ID   :   066-161/23
H.No.   :   T/38 karampura
Family Photo   :   Yes
Dashrath
Voter ID Card   :   SZM0900191
Photo Yes
Prema
Voter ID Card   :   SZM0900209
Photo   :   Yes
73 Ref No.   :   188853
Jhuggi ID   :   066-161/23 (1)
H.No.   :   T-38 karam pura
Family Photo   :   Yes
Raj Kumar
Voter ID Card   :   SZM2157386
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
74 Ref No.   :   190725
Jhuggi ID   :   066-161/24
H.No.   :   R-81 karam pura
Family Photo   :   Yes
Nirmala
Voter ID Card   :   SZM0901314
Photo Yes
Ishwar Singh
  :  
Photo   :   No
75 Ref No.   :   190084
Jhuggi ID   :   066-161/26
H.No.   :   T-78A karam pura
Family Photo   :   Yes
Poonam
Voter ID Card   :   SZM1555648
Photo Yes
Manoj
  :  
Photo   :   Yes
76 Ref No.   :   190107
Jhuggi ID   :   066-161/27
H.No.   :   T-77 karam pura
Family Photo   :   Yes
Rajo
Voter ID Card   :   DL/06/065/0901082
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
77 Ref No.   :   190670
Jhuggi ID   :   066-161/28
H.No.   :   XN-59 karam pura
Family Photo   :   Yes
Sarju
  :  
Photo Yes
Babita
  :  
Photo   :   Yes
78 Ref No.   :   190650
Jhuggi ID   :   066-161/29
H.No.   :   T-76 karam pura
Family Photo   :   Yes
Radhika
Voter ID Card   :   SZM1616597
Photo Yes
Pradeep Kumar
Voter ID Card   :   MJD0878033
Photo   :   Yes
79 Ref No.   :   190128
Jhuggi ID   :   066-161/30
H.No.   :   T-75 karam pura
Family Photo   :   Yes
Ram Lal
Voter ID Card   :   DL/06/065/0901031
Photo Yes
Phoolwati
  :  
Photo   :   Yes
80 Ref No.   :   190167
Jhuggi ID   :   066-161/32
H.No.   :   T-72 karam pura
Family Photo   :   Yes
Mani Bhushan Kumar Sah
Voter ID Card   :   SZM0901165
Photo Yes
Sulekha Devi
Voter ID Card   :   SZM16811105
Photo   :   Yes
81 Ref No.   :   190337
Jhuggi ID   :   066-161/33
H.No.   :   R-72 karam pura
Family Photo   :   Yes
Anita Devi
Voter ID Card   :   SZM1494806
Photo Yes
Ashok Kumar
Voter ID Card   :   sZM1484385
Photo   :   Yes
82 Ref No.   :   190631
Jhuggi ID   :   066-161/34
H.No.   :   T-72 karam pura
Family Photo   :   Yes
Arvind Raj
Voter ID Card   :   SZM1456243
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
83 Ref No.   :   190218
Jhuggi ID   :   066-161/36
H.No.   :   T-72 karam pura
Family Photo   :   Yes
Shobha
Voter ID Card   :   SZM1806652
Photo Yes
Mahesh Raj
  :  
Photo   :   Yes
84 Ref No.   :   190280
Jhuggi ID   :   066-161/36
H.No.   :   R-72 karma pura
Family Photo   :   Yes
Gudia Devi
Voter ID Card   :   BKV2025385
Photo Yes
Satinder
  :  
Photo   :   Yes
85 Ref No.   :   190244
Jhuggi ID   :   066-161/37
H.No.   :   T+72 Karem pura
Family Photo   :   Yes
Vinay
Voter ID Card   :   SZM1782002
Photo Yes
Sangita
  :  
Photo   :   Yes
86 Ref No.   :   190589
Jhuggi ID   :   066-161/38
H.No.   :   T-114 karam pura
Family Photo   :   Yes
Rachna
Voter ID Card   :   MJD1218199
Photo Yes
Arjun
  :  
Photo   :   Yes
87 Ref No.   :   190415
Jhuggi ID   :   066-161/39 (1)
H.No.   :   T-71 keram puea
Family Photo   :   Yes
Sanjay
Voter ID Card   :   SZM0901132
Photo Yes
Laxmi
Voter ID Card   :   SZM1773067
Photo   :   Yes
88 Ref No.   :   190382
Jhuggi ID   :   066-161/39
H.No.   :   R-71 karam pura
Family Photo   :   Yes
Pushpa
Voter ID Card   :   SZM0901124
Photo Yes
Sonia
Voter ID Card   :   SZM1497195
Photo   :   No
89 Ref No.   :   190495
Jhuggi ID   :   066-161/40
H.No.   :   T-70 karam pura
Family Photo   :   Yes
Pushpa
Voter ID Card   :   MJD1078674
Photo Yes
Praveen Kumar
Voter ID Card   :   SZM0919548
Photo   :   No
90 Ref No.   :   190527
Jhuggi ID   :   066-161/40 (1)
H.No.   :   T-70 karam pura
Family Photo   :   Yes
Poonam
Voter ID Card   :   IXE1056803
Photo Yes
Pradeep Kumar
Voter ID Card   :   MJD0878686
Photo   :   Yes
91 Ref No.   :   190451
Jhuggi ID   :   066-161/41
H.No.   :   T-72 karam pura
Family Photo   :   Yes
Sabdhya Devi
Voter ID Card   :   SZM1453547
Photo Yes
Suresh Kumar
Voter ID Card   :   SZM1671262
Photo   :   Yes
92 Ref No.   :   190705
Jhuggi ID   :   066-161/43
H.No.   :   R-78A karam pura
Family Photo   :   Yes
Sahil
Voter ID Card   :   SZM2051365
Photo Yes
Sony
Voter ID Card   :   SZM2109197
Photo   :   Yes
93 Ref No.   :   190850
Jhuggi ID   :   066-161/44 (1)
H.No.   :   T-46 karam pura
Family Photo   :   Yes
Shaba Farheen
Voter ID Card   :   SZM1945418
Photo Yes
Nurul Islam
Voter ID Card   :   SZM1945450
Photo   :   Yes
94 Ref No.   :   190812
Jhuggi ID   :   066-161/46
H.No.   :   R-46 karam pura
Family Photo   :   Yes
Mohd Muzeeb Ullah
Voter ID Card   :   SZM1489210
Photo Yes
Saiea
Voter ID Card   :   SZM194501
Photo   :   Yes
95 Ref No.   :   190883
Jhuggi ID   :   066-161/47
H.No.   :   T-47 karam pura
Family Photo   :   Yes
Sunita
Voter ID Card   :   SZM0900498
Photo Yes
Narender Chaudhary
  :  
Photo   :   Yes
96 Ref No.   :   190948
Jhuggi ID   :   066-161/48 (1)
H.No.   :   T-49 karam puea
Family Photo   :   Yes
Seema Sharma
Voter ID Card   :   SZM2175552
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
97 Ref No.   :   190923
Jhuggi ID   :   066-161/48
H.No.   :   T-49 karam pura
Family Photo   :   Yes
Bala Devi
Voter ID Card   :   SZM0900555
Photo Yes
Brahm Pal Singh
  :  
Photo   :   Yes
98 Ref No.   :   191019
Jhuggi ID   :   066-161/50
H.No.   :   T-54 near Karam pura
Family Photo   :   Yes
Murat Devi
Pan Card   :   BENPD9809Q
Photo Yes
Paras Nath Chourasia
  :  
Photo   :   Yes
99 Ref No.   :   191239
Jhuggi ID   :   066-161/51
H.No.   :   T/53 karam pura
Family Photo   :   Yes
Shanti Devi
Voter ID Card   :   DL/06/065/084007
Photo Yes
Ram Naresh Yadav
Voter ID Card   :   DL/65/065/084007
Photo   :   Yes
100 Ref No.   :   191259
Jhuggi ID   :   066-161/52
H.No.   :   T/52 karam pura
Family Photo   :   Yes
Vidhya Devi
Voter ID Card   :   SZM0900662
Photo Yes
Kamla Prasad Yadav
  :  
Photo   :   Yes
101 Ref No.   :   190975
Jhuggi ID   :   066-161/53
H.No.   :   R-51 karma pura
Family Photo   :   Yes
Ram Nayan Yadav
Voter ID Card   :   SZM0900613
Photo Yes
Mangala Devi
  :  
Photo   :   Yes
102 Ref No.   :   191067
Jhuggi ID   :   066-161/54
H.No.   :   T-129 karam pura
Family Photo   :   Yes
Vinay Kumar
Voter ID Card   :   MJD1153204
Photo Yes
Suman Devi
  :  
Photo   :   Yes
103 Ref No.   :   191217
Jhuggi ID   :   066-161/56
H.No.   :   T-57 karam pura
Family Photo   :   Yes
Santi Devi
Voter ID Card   :   DL/06/065/084553
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
104 Ref No.   :   191148
Jhuggi ID   :   066-161/59
H.No.   :   T-61 karam pura
Family Photo   :   Yes
Lallan Yadav
  :  
Photo Yes
Mohni Yadav
  :  
Photo   :   Yes
105 Ref No.   :   191164
Jhuggi ID   :   066-161/60
H.No.   :   T-60 karma pura
Family Photo   :   Yes
Siraj Ahmed
Voter ID Card   :   SZM0900837
Photo Yes
Jannat
  :  
Photo   :   No
106 Ref No.   :   191185
Jhuggi ID   :   066-161/60 (1)
H.No.   :   T-129 karam pura
Family Photo   :   Yes
Farida
Voter ID Card   :   MJD1088848
Photo Yes
Miraj Ahmed
Voter ID Card   :   MJD0878447
Photo   :   Yes
107 Ref No.   :   187954
Jhuggi ID   :   066-343/2
H.No.   :   T-9
Family Photo   :   Yes
Geeta
  :  
Photo Yes
Amit Kumar Dube
  :  
Photo   :   Yes
108 Ref No.   :   188020
Jhuggi ID   :   066-343/4
H.No.   :   T-11
Family Photo   :   Yes
Bimla
  :  
Photo Yes
Szm0899153
Voter ID Card   :   SZM0899153
Photo   :   Yes
109 Ref No.   :   188112
Jhuggi ID   :   066-343/5
H.No.   :   T-13
Family Photo   :   Yes
Prem Wati
  :  
Photo Yes
Laxman
  :  
Photo   :   Yes
110 Ref No.   :   188167
Jhuggi ID   :   066-343/7
H.No.   :   T-16
Family Photo   :   Yes
Kamlesh Kumari
  :  
Photo Yes
Kusveer Sharma
  :  
Photo   :   Yes
111 Ref No.   :   188222
Jhuggi ID   :   066-343/8
H.No.   :   T-15
Family Photo   :   Yes
Pooja
  :  
Photo Yes
Pravesh
  :  
Photo   :   Yes
112 Ref No.   :   188342
Jhuggi ID   :   066-343/12
H.No.   :   T-20
Family Photo   :   Yes
Long Shri
  :  
Photo Yes
Brijesh Kumar Sharma
  :  
Photo   :   Yes
113 Ref No.   :   188417
Jhuggi ID   :   066-343/13
H.No.   :   T-21
Family Photo   :   Yes
Sheela Devi
  :  
Photo Yes
Vinod Kumar
  :  
Photo   :   Yes
114 Ref No.   :   190072
Jhuggi ID   :   066-343/16
H.No.   :   T-94
Family Photo   :   Yes
Bali
  :  
Photo Yes
Itbari Lal
  :  
Photo   :   Yes
115 Ref No.   :   190090
Jhuggi ID   :   066-343/17
H.No.   :   T-94
Family Photo   :   Yes
Pooja Rani
  :  
Photo Yes
Naveen
  :  
Photo   :   Yes
116 Ref No.   :   190411
Jhuggi ID   :   066-343/17 (1)
H.No.   :   T-94
Family Photo   :   Yes
Varsha
  :  
Photo Yes
Deepak
  :  
Photo   :   Yes
117 Ref No.   :   190121
Jhuggi ID   :   066-343/18
H.No.   :   T-84
Family Photo   :   Yes
Roshni
  :  
Photo Yes
Raj Kumar
  :  
Photo   :   Yes
118 Ref No.   :   190133
Jhuggi ID   :   066-343/18 (1)
H.No.   :   T-84
Family Photo   :   Yes
Neelam Kumari
  :  
Photo Yes
Suresh Kumar
  :  
Photo   :   Yes
119 Ref No.   :   190189
Jhuggi ID   :   066-343/19
H.No.   :   T-84
Family Photo   :   Yes
Virender Kumar
  :  
Photo Yes
Sangeeta
  :  
Photo   :   Yes
120 Ref No.   :   190227
Jhuggi ID   :   066-343/19 (1)
H.No.   :   T-84
Family Photo   :   Yes
Meena
  :  
Photo Yes
Satish Kumar
  :  
Photo   :   Yes
121 Ref No.   :   190260
Jhuggi ID   :   066-343/20
H.No.   :   T-87
Family Photo   :   Yes
Roshani
  :  
Photo Yes
Jagbeer
  :  
Photo   :   Yes
122 Ref No.   :   190309
Jhuggi ID   :   066-343/21
H.No.   :   T-85
Family Photo   :   Yes
Pushpa Kumari
  :  
Photo Yes
Ashok Kumar
  :  
Photo   :   Yes
123 Ref No.   :   190361
Jhuggi ID   :   066-343/22
H.No.   :   T-120
Family Photo   :   Yes
Sunita
  :  
Photo Yes
Satyawan
  :  
Photo   :   Yes
124 Ref No.   :   190752
Jhuggi ID   :   066-343/23
H.No.   :   T-84
Family Photo   :   Yes
Rakhi
  :  
Photo Yes
Sumit Kumar
  :  
Photo   :   Yes
125 Ref No.   :   190509
Jhuggi ID   :   066-343/24 (1)
H.No.   :   T-95
Family Photo   :   Yes
Deepa
  :  
Photo Yes
Rajesh
  :  
Photo   :   Yes
126 Ref No.   :   190461
Jhuggi ID   :   066-343/24
H.No.   :   T-95
Family Photo   :   Yes
Asha
  :  
Photo Yes
Prem Kumar
  :  
Photo   :   Yes
127 Ref No.   :   190601
Jhuggi ID   :   066-343/25 (1)
H.No.   :   T-96
Family Photo   :   Yes
Darshna
  :  
Photo Yes
Sumit
  :  
Photo   :   Yes
128 Ref No.   :   190549
Jhuggi ID   :   066-343/25
H.No.   :   T-96
Family Photo   :   Yes
Kamlesh
  :  
Photo No
Ajeet
  :  
Photo   :   Yes
129 Ref No.   :   190635
Jhuggi ID   :   066-343/26
H.No.   :   T-97
Family Photo   :   Yes
Krishna Devi
  :  
Photo Yes
Kishan
  :  
Photo   :   No
130 Ref No.   :   190659
Jhuggi ID   :   066-343/26 (1)
H.No.   :   T-97
Family Photo   :   Yes
Pooja
  :  
Photo Yes
Vinay Kumar
  :  
Photo   :   Yes
131 Ref No.   :   190688
Jhuggi ID   :   066-343/27
H.No.   :   T-92
Family Photo   :   Yes
Shakuntla Devi
  :  
Photo Yes
Raj Kumar
  :  
Photo   :   Yes
132 Ref No.   :   190719
Jhuggi ID   :   066-343/27 (1)
H.No.   :   T-92
Family Photo   :   Yes
Krishna Kumar
  :  
Photo Yes
Meenakshi
  :  
Photo   :   Yes
133 Ref No.   :   190777
Jhuggi ID   :   066-343/28
H.No.   :   T-99
Family Photo   :   Yes
Suman
  :  
Photo Yes
Vikash
  :  
Photo   :   No
134 Ref No.   :   190804
Jhuggi ID   :   066-343/29
H.No.   :   T-97
Family Photo   :   Yes
Bindu Devi
  :  
Photo Yes
Ranjit Ram
Voter ID Card   :   SZM1419746
Photo   :   Yes
135 Ref No.   :   190907
Jhuggi ID   :   066-343/30
H.No.   :   T-100
Family Photo   :   Yes
Mukesh Chand Sharma
  :  
Photo Yes
Reeta Sharma
  :  
Photo   :   Yes
136 Ref No.   :   190859
Jhuggi ID   :   066-343/31
H.No.   :   T-101
Family Photo   :   Yes
Moor Mati
  :  
Photo Yes
Ram Vilash
  :  
Photo   :   Yes
137 Ref No.   :   190967
Jhuggi ID   :   066-343/32
H.No.   :   T-102
Family Photo   :   Yes
Shakuntla Devi
  :  
Photo Yes
Rishi Pal
  :  
Photo   :   Yes
138 Ref No.   :   190945
Jhuggi ID   :   066-343/32 (1)
H.No.   :   T-102
Family Photo   :   Yes
Lakshay Kumar
  :  
Photo Yes
Seema
  :  
Photo   :   Yes
139 Ref No.   :   190992
Jhuggi ID   :   066-343/33
H.No.   :   T-107
Family Photo   :   Yes
Laxmi
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
140 Ref No.   :   191007
Jhuggi ID   :   066-343/33
H.No.   :   T-129
Family Photo   :   Yes
Ratia Devi
  :  
Photo Yes
Kameshwar
  :  
Photo   :   Yes
141 Ref No.   :   191031
Jhuggi ID   :   066-343/34
H.No.   :   T-129
Family Photo   :   Yes
Ratia Devi
  :  
Photo Yes
Kameshwar Ram
  :  
Photo   :   Yes
142 Ref No.   :   191056
Jhuggi ID   :   066-343/35
H.No.   :   T-108
Family Photo   :   Yes
Alka
  :  
Photo Yes
Ajay
  :  
Photo   :   Yes
143 Ref No.   :   146245
Jhuggi ID   :   066-358/54
H.No.   :   636
Family Photo   :   Yes
Meera
Pan Card   :   dubpb8896p
Photo Yes
Sohan Singh
  :  
Photo   :   Yes
144 Ref No.   :   146249
Jhuggi ID   :   066-358/116
H.No.   :   406
Family Photo   :   Yes
Kumari Soniya
  :  
Photo Yes
Charan Singh
  :  
Photo   :   Yes
145 Ref No.   :   146261
Jhuggi ID   :   066-358/142
H.No.   :   521
Family Photo   :   Yes
Sunita Sharma
  :  
Photo Yes
Sunil Shrma
  :  
Photo   :   Yes
146 Ref No.   :   146278
Jhuggi ID   :   066-358/143
H.No.   :   511
Family Photo   :   Yes
Rajan Kumar
Voter ID Card   :   nrx3247599
Photo Yes
Rinki
Voter ID Card   :   nrx3950151
Photo   :   Yes